De Utrechtse Pharmaceutische Studenten Vereniging “Unitas Pharmaceuticorum”, gevestigd aan Princetonplein 5, 3584CC Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is in overeenstemming met de Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”. U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u aan de privacyverklaring te accepteren. U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld

Gegevens bedrijf

Naam: Utrechtse Pharmaceutische Studenten Vereniging “Unitas Pharmaceuticorum”, nader te noemen U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

KvK-nummer: 40478975

Namen bestuurders: Leroy Roscher, Imme Bogaards, Renzo Zwinkels, Charlotte van den Hurk en Thijn van Kippersluis

Persoonsgegevens die worden verwerkt

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website en/of het inschrijfformulier aan U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” verstrekt. U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– IBAN

– Studierichting

– Studentnummer

– Nederlands- of Engelstalig

– Foto

Met welk doel en op basis waarvan U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” gegevens verwerkt

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” verwerkt persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijke taak.

Dit is nodig om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen indien u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor het versturen van de ledenmail en het verenigingsblad en/of het informeren over activiteiten en diensten. Uw gegevens worden jaarlijks ook gepubliceerd in de almanak. Verder worden uw gegevens verwerkt voor het afhandelen van betalingen. Daarnaast kan U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” uw persoonsgegevens gebruiken bij wijzigen van activiteiten en diensten. U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” analyseert uw klikgedrag in de ledenmail en gebruikt uw klikgedrag voor het verbeteren van de website.

Hoe lang U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” gegevens bewaart

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Doorgaans is dit de gehele tijd dat u studeert aan het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Indien de afstudeerdatum niet bekend is, is dit de gehele tijd dat u als lid staat ingeschreven. Uw gegevens worden niet langer dan vier weken bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of de overeenkomst wordt beëindigd. Indien het doeleinde een wettelijke grondslag betreft, geldt de wettelijke bewaartermijn. Dit betreft papieren en digitale machtigingen.

Delen met derden

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw naam en e-mailadres wordt, indien hier actieve toestemming voor is verleend, gedeeld met de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging. Daarnaast kunnen uw gegevens met commissieleden gedeeld worden ten behoeve van activiteiten. Met deze commissieleden is een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.

Met bedrijven en organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bedrijven waarmee wij een gebruikersovereenkomst hebben zijn MailChimp (voor het versturen van de ledenmail), Unit4 (het boekhoudprogramma om overzicht te houden over de financiën) en MarketEagle (het bedrijf die de webhosting beheert).

Indien er gegevens worden verstrekt ten behoeve van activiteiten aan derden, zal hier vooraf nadrukkelijk toestemming aan u voor worden gevraagd. U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast wordt klikgedrag bijgehouden van de ledenmail. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van de ledenmail.

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@upsv.nl. U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Dit kan door een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Beveiligen

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Harde schijven zijn beveiligd en worden in een kluis bewaard. Documenten op computers worden versleuteld bewaard. Persoonsgegevens op papier worden in afgesloten kasten bewaard in een afgesloten ruimte.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” op via bestuur@upsv.nl. www.upsv.nl is de website van U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”.

Contactgegevens U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” is als volgt te bereiken:

Postadres: Princetonplein 5, 3584CC Utrecht

Postbus: 80.000

Vestigingsadres: Princetonplein 5, kamer 2.83, 3584CC Utrecht

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40478975

Telefoon: 030-253 57 88

E-mailadres: bestuur@upsv.nl

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via bestuur@upsv.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd op 7 maart 2024.