U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” (U.P.) draagt de verantwoordelijkheid haar leden een gezonde en veilige omgeving te bieden. Daarom is het van belang dat er een duidelijk en transparant beleid met betrekking tot alcohol, drugs en onbehoorlijk gedrag is. Wanneer in het beleid verwezen wordt naar een activiteit, wordt hiermee een activiteit van U.P. bedoeld. Wanneer in het beleid verwezen wordt naar het bestuur, wordt het zittende U.P.-bestuur bedoeld. Mocht een van de regels overtreden worden, dan zullen de gegevens van het betreffende lid worden gedocumenteerd.

Voor de Buitenlandexcursie gelden andere maatregelen. Hier geldt dat na niet naleven van onderstaand beleid als consequentie het betreffende lid geweigerd kan worden voor de volgende Buitenlandexcursie.

Alcoholbeleid

 1. Definities
 2. Onder minderjarig alcoholgebruik wordt het nuttigen van alcoholische drank bij een leeftijd onder de 18 jaar
 3. Onder dronkenschap verstaan we de lichamelijke en psychische toestand waarbij sterke gedragsveranderingen optreden door een overmaat van alcohol in het bloed. Symptomen voor dronkenschap zijn: onevenwichtigheid, onduidelijke spraak, beperkte fijne motoriek en cognitieve beperkingen.
 4. Onder ernstig dronkenschap verstaan we lichamelijke en psychische toestanden waarbij de betreffende persoon zowel een gevaar vormt voor zichzelf als voor andere personen in de omgeving. Symptomen van ernstig dronkenschap zijn: agressiviteit, braken en bewusteloosheid.
 5. De aard en ernst van deze symptomen (1.b. en 1.c.) zijn naar oordeel van het bestuur.
 1. Alcoholbeleid
 2. Meenemen eigen alcoholische drank

Het is niet toegestaan om eigen alcoholische drank mee te nemen naar en te nuttigen tijdens activiteiten waarbij de externe locatie dit verbiedt.

 1. Wanneer er alcoholische drank wordt gevonden die niet op de locatie toegestaan is, zal deze worden ontnomen door het bestuur. Het verantwoordelijke lid zal een waarschuwing krijgen. Deze waarschuwing zal gedurende het gehele lidmaatschap blijven bestaan.
 2. Wanneer er bij het betreffende lid nogmaals dit feit (2.a.i.) geconstateerd wordt, zal degene weggestuurd worden van de activiteit.
 • Wanneer er bij het betreffende lid voor de derde maal dit feit (2.a.i.) geconstateerd wordt, zal degene drie maanden worden uitgesloten van activiteiten.
 1. Wanneer er bij het betreffende lid voor de vierde maal dit feit (2.a.i.) geconstateerd wordt, zal degene geroyeerd worden.
 1. Minderjarig alcoholgebruik

Tijdens activiteiten waar alcohol wordt geschonken en waar minderjarige leden aanwezig kunnen zijn, zal een namenlijst met foto van de minderjarige leden aanwezig zijn. Aan de hand van deze lijst kan op minderjarig alcoholgebruik gecontroleerd worden. Op feesten zal worden gewerkt met een bandjessysteem. Alleen meerderjarige leden zullen een bandje krijgen.

 1. Wanneer er minderjarig alcoholgebruik geconstateerd wordt, zal het betreffende lid de alcohol worden ontnomen. Het betreffende lid zal een waarschuwing krijgen en degene zal weggestuurd worden van de activiteit. Deze waarschuwing zal gedurende het gehele lidmaatschap blijven bestaan.
 2. Wanneer er bij het betreffende lid nogmaals minderjarig alcoholgebruik geconstateerd wordt, zal degene drie maanden worden uitgesloten van U.P.-activiteiten.
 • Wanneer er bij het betreffende lid voor de derde maal minderjarig alcoholgebruik geconstateerd wordt, zal degene geroyeerd worden.
 1. Alcoholgebruik tijdens excursies, lezingen en symposia
  1. Alcoholgebruik is tijdens excursies, lezingen en symposia niet toegestaan. Bij constatering van alcoholgebruik zal de betreffende persoon worden weggestuurd en een waarschuwing krijgen. Deze waarschuwing zal gedurende het gehele lidmaatschap blijven bestaan.
  2. Bij constatering van dronkenschap voorafgaand aan of tijdens een excursie, lezing of symposium zal de betreffende persoon niet toegelaten of weggestuurd worden.
 • Wanneer er bij het betreffende lid voor de tweede maal een van deze feiten (2.c.i. en 2.c.ii.) geconstateerd wordt, zal degene drie maanden worden uitgesloten van U.P.-activiteiten.
 1. Wanneer er bij het betreffende lid voor de derde maal dit feit (2.c.i. en 2.c.ii.) geconstateerd wordt, zal degene geroyeerd worden.
 2. Wanneer er na afloop van een excursie, lezing of symposium een borrel georganiseerd wordt, dienen deelnemers zich ook daar verantwoordelijk te gedragen. Dit is naar oordeel van het bestuur.

 

Drugsbeleid

 1. Definities
 2. Onder drugs verstaan we stoffen die een verandering van het bewustzijn veroorzaken, deze zijn onder te verdelen in drie categorieën:
 3. Verdovende middelen, voorbeelden van verdovende middelen zijn: slaapmiddelen, GHB, lachgas, heroïne en andere opiaten.
 4. Stimulerende middelen, voorbeelden van stimulerende middelen zijn: cocaïne, amfetamine (speed) en XTC.
 • Bewustzijnsveranderende middelen, voorbeelden van bewustzijnsveranderende middelen zijn: hasj, wiet, LSD en paddo’s.
 1. Onder drugsgebruik verstaan we het gebruik van alle bovenstaande en gelijkwaardige middelen, anders dan medisch noodzakelijk.
 1. Drugsbeleid
 2. Tijdens alle activiteiten is drugsgebruik door leden en externen die aanwezig zijn op de activiteit verboden.
 3. Maatregelen tegen drugsgebruik kunnen pas worden genomen wanneer het bezit of gebruik van drugs daadwerkelijk wordt waargenomen.
 4. Tijdens een activiteit is het bestuur verantwoordelijk voor het signaleren van het gebruik van drugs.
 1. Maatregelen drugsgebruik leden
 2. Onderstaande maatregelen kunnen alleen genomen worden gedurende het lidmaatschap.
 3. Een lid van wie bewezen is, of van wie met zekerheid kan worden aangenomen, dat het betreffende lid zich schuldig heeft gemaakt aan het gebruik van drugs tijdens een activiteit, zal worden verwijderd van de activiteit. Alleen het bestuur kan oordelen of er sprake is van drugsgebruik en het betreffende lid verwijderen.
 4. Wanneer is geconstateerd dat een lid drugs heeft gebruikt op een activiteit, wordt dit lid voor een tijdsduur van drie maanden geschorst.
 5. Wanneer na afloop van de schorsing nogmaals drugsgebruik op een activiteit wordt geconstateerd, zal het betreffende lid geroyeerd worden.
 1. Maatregelen drugsgebruik externen
 2. Wanneer op een activiteit drugsgebruik door een extern persoon wordt geconstateerd, zal het betreffende externe door het bestuur worden verwijderd van de activiteit. De gegevens van de betreffende persoon worden vastgelegd.
 3. Externen die voorheen drugs hebben gebruikt op een activiteit, kunnen, mits ze herkend worden, worden geweigerd.

Beleid onbehoorlijk gedrag

 1. Definities
 2. Een lid heeft respect. Het lid behandelt mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening en sociaaleconomische status.
 3. Een lid onthoudt zich van gedragingen waardoor U.P. in diskrediet kan worden gebracht. Een lid gedraagt zich hoffelijk en respectvol en onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 4. Een lid raakt niemand tegen zijn of haar wil aan, gebruikt geen fysiek geweld en onthoudt zich van seksuele intimidatie.
 1. Beoordeling onbehoorlijk gedrag
  1. Het niet naleven van de punten (1.) wordt onder onbehoorlijk gedrag geschaard. De aard en ernst van het onbehoorlijke gedrag zal naar oordeel zijn van het bestuur.
 1. Maatregelen onbehoorlijk gedrag leden
 2. Onderstaande maatregelen kunnen alleen genomen worden gedurende het lidmaatschap.
 3. Als het bestuur van mening is dat een lid zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk gedrag, wordt het betreffende lid voor een tijdsduur van drie maanden geschorst.
 4. Wanneer na afloop van de schorsing nogmaals onbehoorlijk gedrag op een activiteit wordt geconstateerd, zal het betreffende lid geroyeerd worden.
 1. Maatregelen onbehoorlijk gedrag externen
 2. Wanneer op een activiteit onbehoorlijk gedrag van een extern persoon wordt geconstateerd, zal de betreffende externe door het bestuur worden verwijderd van de activiteit.
 3. Externen die voorheen onbehoorlijk gedrag op een activiteit hebben vertoond, kunnen, mits ze herkend worden, worden geweigerd.

Opgesteld door het 124e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”,

Laatste wijziging 11 februari 2019