Beleid alcohol, drug en onbehoorlijk gedrag
Algemeen
U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” (U.P.) draagt de verantwoordelijkheid haar
leden een gezonde en veilige omgeving te bieden. Daarom is het van belang dat er
een duidelijk en transparant beleid met betrekking tot alcohol, drugs en
onbehoorlijk gedrag is. Wanneer in het beleid verwezen wordt naar een activiteit,
wordt hiermee een activiteit van U.P. bedoeld. Wanneer in het beleid verwezen
wordt naar het bestuur, wordt het zittende U.P.-bestuur bedoeld. Mocht een van
de regels overtreden worden, dan zullen de gegevens van het betreffende lid
worden gedocumenteerd.
Voor de Buitenlandexcursie gelden andere maatregelen. Hier geldt dat na niet
naleven van onderstaand beleid als consequentie het betreffende lid geweigerd
kan worden voor de volgende Buitenlandexcursie.
Alcoholbeleid
1. Definities
a. Onder minderjarig alcoholgebruik wordt het nuttigen van
alcoholische drank bij een leeftijd onder de 18 jaar verstaan.
b. Onder dronkenschap verstaan we de lichamelijke en psychische
toestand waarbij sterke gedragsveranderingen optreden door een
overmaat van alcohol in het bloed. Symptomen voor dronkenschap
zijn: onevenwichtigheid, onduidelijke spraak, beperkte fijne
motoriek en cognitieve beperkingen.
c. Onder ernstig dronkenschap verstaan we lichamelijke en psychische
toestanden waarbij de betreffende persoon zowel een gevaar vormt
voor zichzelf als voor andere personen in de omgeving. Symptomen
van ernstig dronkenschap zijn: agressiviteit, braken en
bewusteloosheid.
d. De aard en ernst van deze symptomen (1.b. en 1.c.) zijn naar oordeel
van het bestuur.

2. Alcoholbeleid
a. Meenemen eigen alcoholische drank
Het is niet toegestaan om eigen alcoholische drank mee te nemen
naar en te nuttigen tijdens activiteiten waarbij de externe locatie dit
verbiedt.
i. Wanneer er alcoholische drank wordt gevonden die niet op de
locatie toegestaan is, zal deze worden ontnomen door het
bestuur. Het verantwoordelijke lid zal een waarschuwing
krijgen. Deze waarschuwing zal gedurende het gehele
lidmaatschap blijven bestaan.
ii. Wanneer er bij het betreffende lid nogmaals dit feit (2.a.i.)
geconstateerd wordt, zal degene weggestuurd worden van de
activiteit.

iii. Wanneer er bij het betreffende lid voor de derde maal dit feit
(2.a.i.) geconstateerd wordt, zal degene drie maanden worden
uitgesloten van activiteiten.
iv. Wanneer er bij het betreffende lid voor de vierde maal dit feit
(2.a.i.) geconstateerd wordt, zal degene geroyeerd worden.

b. Minderjarig alcoholgebruik
Tijdens activiteiten waar alcohol wordt geschonken en waar
minderjarige leden aanwezig kunnen zijn, zal een namenlijst met
foto van de minderjarige leden aanwezig zijn. Aan de hand van deze
lijst kan op minderjarig alcoholgebruik gecontroleerd worden. Op
feesten zal worden gewerkt met een bandjessysteem. Alleen
meerderjarige leden zullen een bandje krijgen.
i. Wanneer er minderjarig alcoholgebruik geconstateerd
wordt, zal het betreffende lid de alcohol worden ontnomen.
Het betreffende lid zal een waarschuwing krijgen en degene
zal weggestuurd worden van de activiteit. Deze
waarschuwing zal gedurende het gehele lidmaatschap
blijven bestaan.
ii. Wanneer er bij het betreffende lid nogmaals minderjarig
alcoholgebruik geconstateerd wordt, zal degene drie
maanden worden uitgesloten van U.P.-activiteiten.
iii. Wanneer er bij het betreffende lid voor de derde maal
minderjarig alcoholgebruik geconstateerd wordt, zal degene
geroyeerd worden.

c. Alcoholgebruik tijdens excursies, lezingen en symposia
i. Alcoholgebruik is tijdens excursies, lezingen en symposia niet
toegestaan. Bij constatering van alcoholgebruik zal de
betreffende persoon worden weggestuurd en een
waarschuwing krijgen. Deze waarschuwing zal gedurende het
gehele lidmaatschap blijven bestaan.
ii. Bij constatering van dronkenschap voorafgaand aan of tijdens
een excursie, lezing of symposium zal de betreffende persoon
niet toegelaten of weggestuurd worden.
iii. Wanneer er bij het betreffende lid voor de tweede maal een
van deze feiten (2.c.i. en 2.c.ii.) geconstateerd wordt, zal
degene drie maanden worden uitgesloten van U.P.-
activiteiten.
iv. Wanneer er bij het betreffende lid voor de derde maal dit feit
(2.c.i. en 2.c.ii.) geconstateerd wordt, zal degene geroyeerd
worden.
v. Wanneer er na afloop van een excursie, lezing of symposium
een borrel georganiseerd wordt, dienen deelnemers zich ook
daar verantwoordelijk te gedragen. Dit is naar oordeel van
het bestuur.

Drugsbeleid
1. Definities
a. Onder drugs verstaan we stoffen die een verandering van het
bewustzijn veroorzaken, deze zijn onder te verdelen in drie
categorieën:
i. Verdovende middelen, voorbeelden van verdovende middelen
zijn: slaapmiddelen, GHB, lachgas, heroïne en andere
opiaten.
ii. Stimulerende middelen, voorbeelden van stimulerende
middelen zijn: cocaïne, amfetamine (speed) en XTC.
iii. Bewustzijnsveranderende middelen, voorbeelden van
bewustzijnsveranderende middelen zijn: hasj, wiet, LSD en
paddo’s.

b. Onder drugsgebruik verstaan we het gebruik van alle bovenstaande
en gelijkwaardige middelen, anders dan medisch noodzakelijk.

2. Drugsbeleid
a. Tijdens alle activiteiten is drugsgebruik door leden en externen die
aanwezig zijn op de activiteit verboden.
b. Maatregelen tegen drugsgebruik kunnen pas worden genomen
wanneer het bezit of gebruik van drugs daadwerkelijk wordt
waargenomen.
c. Tijdens een activiteit is het bestuur verantwoordelijk voor het
signaleren van het gebruik van drugs.

3. Maatregelen drugsgebruik leden
a. Onderstaande maatregelen kunnen alleen genomen worden
gedurende het lidmaatschap.
b. Een lid van wie bewezen is, of van wie met zekerheid kan worden
aangenomen, dat het betreffende lid zich schuldig heeft gemaakt
aan het gebruik van drugs tijdens een activiteit, zal worden
verwijderd van de activiteit. Alleen het bestuur kan oordelen of er
sprake is van drugsgebruik en het betreffende lid verwijderen.
c. Wanneer is geconstateerd dat een lid drugs heeft gebruikt op een
activiteit, wordt dit lid voor een tijdsduur van drie maanden
geschorst.
d. Wanneer na afloop van de schorsing nogmaals drugsgebruik op een
activiteit wordt geconstateerd, zal het betreffende lid geroyeerd
worden.

4. Maatregelen drugsgebruik externen
a. Wanneer op een activiteit drugsgebruik door een extern persoon
wordt geconstateerd, zal het betreffende externe door het bestuur
worden verwijderd van de activiteit. De gegevens van de betreffende
persoon worden vastgelegd.
b. Externen die voorheen drugs hebben gebruikt op een activiteit,
kunnen, mits ze herkend worden, worden geweigerd.

Beleid onbehoorlijk gedrag

1. Definities
a. Een lid heeft respect. Het lid behandelt mensen eerlijk en gelijk,
ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, kleur, seksuele
geaardheid, geloof, politieke mening en sociaaleconomische status.
b. Een lid onthoudt zich van gedragingen waardoor U.P. in diskrediet
kan worden gebracht. Een lid gedraagt zich hoffelijk en respectvol
en onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.
c. Een lid raakt niemand tegen zijn of haar wil aan, gebruikt geen
fysiek geweld en onthoudt zich van seksuele intimidatie.

2. Beoordeling onbehoorlijk gedrag
a. Het niet naleven van de punten (1.) wordt onder onbehoorlijk gedrag
geschaard. De aard en ernst van het onbehoorlijke gedrag zal naar
oordeel zijn van het bestuur.
3. Maatregelen onbehoorlijk gedrag leden
a. Onderstaande maatregelen kunnen alleen genomen worden
gedurende het lidmaatschap.
b. Als het bestuur van mening is dat een lid zich schuldig heeft
gemaakt aan onbehoorlijk gedrag, wordt het betreffende lid voor een
tijdsduur van drie maanden geschorst.
c. Wanneer na afloop van de schorsing nogmaals onbehoorlijk gedrag
op een activiteit wordt geconstateerd, zal het betreffende lid
geroyeerd worden.

4. Maatregelen onbehoorlijk gedrag externen
a. Wanneer op een activiteit onbehoorlijk gedrag van een extern
persoon wordt geconstateerd, zal de betreffende externe door het
bestuur worden verwijderd van de activiteit.
b. Externen die voorheen onbehoorlijk gedrag op een activiteit hebben
vertoond, kunnen, mits ze herkend worden, worden geweigerd.

Opgesteld door het 124e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”,
Laatste wijziging 11 februari 2019