Het Studie Actief Certificaat (SAC) is een certificaat, erkend door het departement Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht, dat wordt uitgereikt aan studenten die zich naast hun curriculaire activiteiten hebben ingezet voor activiteiten van U.P. of het departement.

Klik hier voor meer informatie over de accreditatie van de SAC-punten.

Definities

U.P.: Utrechtse Pharmaceutische Studenten Vereniging “Unitas Pharmaceuticorum”
Departement: Het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht
Decaan: De vakdecaan van bovengenoemd departement
SAC: Studie Actief Certificaat
Activiteit: Commissiewerk, bestuurswerk, congres, symposium, excursie of andere activiteit, geaccrediteerd met SAC punten
Website: De pagina op internet met informatie over het SAC, te bereiken via zowel de website van het departement als via de website van U.P.

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan activiteiten die met SAC-punten geaccrediteerd worden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op het verkrijgen van het Studie Actief Certificaat (SAC). De deelnemende student accepteert door het aannemen van de SAC-deelnamebewijzen deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.

Opzet

Het SAC is een certificaat, erkend door het departement Farmaceutische Wetenschappen in Utrecht, dat wordt uitgereikt aan studenten die zich naast hun curriculaire activiteiten hebben ingezet voor activiteiten van U.P. of het departement. Onder bovengenoemde activiteiten wordt deelname aan symposia, excursies, congressen en commissiewerk verstaan. Vanaf 1 september 2003 worden deze activiteiten met een bepaald aantal SAC-punten geaccrediteerd. Een lijst met geaccrediteerde activiteiten en puntenwaardering per activiteit zal aan het begin van ieder collegejaar worden vastgesteld en op de website gepubliceerd en dient als bijlage bij deze algemene voorwaarden. Studenten die SAC-punten willen verdienen met een activiteit die niet op deze lijst voorkomt, dienen accreditatie voor deze activiteit vier weken voor aanvang van deze activiteit aan te vragen bij het bestuur van U.P. Activiteiten worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep zijnde commissie- en bestuurswerk en de tweede groep deelname aan symposia, congressen en excursies. Voor het verkrijgen van het certificaat dient de student voor het behalen van diens laatste diploma aan het departement een totaal van vijfentwintig (25) punten bij elkaar gespaard te hebben, waarvan tenminste twaalf (12) uit de eerste groep, te weten commissie- en bestuurswerk.

Deelname

Deelname aan activiteiten die uit naam van het departement of U.P. georganiseerd worden staan open voor alle studenten farmacie. De voor SAC-punten in aanmerking komende activiteiten worden gepubliceerd op de website. Een deelnamebewijs wordt slechts eenmaal aan een deelnemer verstrekt. In geval van disfunctioneren tijdens bestuurs- of commissiewerk of in geval van wangedrag tijdens excursies of symposia, is het bestuur van U.P. en/of de decaan bevoegd het deelnamebewijs niet te leveren of de student van verdere deelname aan het SAC uit te sluiten. Deelname aan het SAC is voor studenten gratis en geheel vrijblijvend.

Administratie

De student houdt zelf zijn deelname bij en is hier zelf verantwoordelijk voor. Het bestuur van U.P. houdt voor administratieve doeleinden een lijst bij met deelnemende studenten en hun behaalde punten, deze lijst dient echter niet ter vervanging van eventueel niet afgehaalde of zoekgeraakte deelnamebewijzen. De uiteindelijke bewijslast voor het verkrijgen van het certificaat ligt bij de student.

Uitreiking

Het certificaat wordt uitgereikt aan de student indien hij/zij voldaan heeft aan de eisen als vermeld in deze algemene voorwaarden. Het certificaat wordt uitgereikt tijdens de uitreiking van het master- dan wel het bachelordiploma. Opgave voor uitreiking van het certificaat dient te gebeuren ten minste 14 dagen voor de uitreiking van het desbetreffende diploma bij het bestuur van U.P. met overlegging van de vereiste deelnamebewijzen.

Geschillen en aansprakelijkheid

In geval van geschillen of onenigheid, in welke deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de vakdecaan na overleg met het bestuur van U.P. Hierover is geen discussie mogelijk. Noch het departement noch U.P. zijn aansprakelijk voor enige schade en of problemen voortkomend uit deelname aan het programma voor het verkrijgen van het Studie Actief Certificaat.