Het 123e bestuur

bestuursfoto convertU.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” heeft haar bestaan al jaren te danken aan haar leden, de rijke geschiedenis, de mooie tradities en onvergetelijke gebeurtenissen. Juist daarom is U.P. er om iedereen die studeert in de Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht niet alleen gedurende de studententijd, maar ook erna, te verrijken met wetenschappelijke, leerzame en recreatieve activiteiten. In de tijd dat in de gezondheidszorg ‘het roer om moet’, is het daarom ook belangrijk om vooruitstrevend te blijven en te kijken naar de toekomst. De activiteiten en ideeën van U.P. kunnen zo voortgezet worden en waar nodig aangepast, zodat de leden het meeste uit U.P. kunnen halen. Wij hopen dit komend jaar als het 123e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” te bewerkstelligen door middel van de volgende punten.

Leden, ereleden en reünisten

De leden zijn uiteraard onmisbaar voor de vereniging. Daarom is een nieuwe lichting van eerstejaars College of Pharmaceutical Sciences- en farmaciestudenten van groot belang. Wij zetten ons er daarom voor in om zoveel mogelijk eerstejaarsstudenten te werven om lid te worden van U.P. Dit proberen wij te bereiken door tijdens de introductieweek elke gelegenheid aan te grijpen om in contact te komen met de nieuwe studenten. Wij zullen hierbij de meerwaarde van U.P. tonen aan studenten. Dit doen wij door niet alleen de gezelligheid te benadrukken, maar ook de kansen en mogelijkheden te laten zien, die U.P. kan bieden voor studie en carrière.

Het Introductiekamp is daarnaast een goede gelegenheid om persoonlijk contact te leggen met de eerstejaarsstudenten. Wij streven naar een directer kennismakingsmoment tussen het bestuur en de eerstejaarsstudenten. Dit willen wij bewerkstelligen door middel van een activiteit of spel met het bestuur op de dinsdag met kleinere groepen eerstejaarsstudenten. Ook het beter reguleren van ouderejaarsstudenten die buiten commissies om naar het Introductiekamp komen, kan bijdragen aan een goed verloop van het contact en enthousiast maken van eerstejaarsstudenten. Hierbij zullen de ouderejaarsstudenten zich officieel moeten aanmelden bij de Introductiecommissie. Deze regeling wordt via de ledenmail, de facebook en een specifieke mail kenbaar gemaakt aan de leden. Verder zullen wij de mentoren, hulpcommissie en U.P.-commissies in samenwerking met de introductiecommissie instrueren om dit in goede banen te leiden.

Daarnaast zullen er voor de eerstejaarsstudenten onder andere in september en oktober activiteiten in de middag georganiseerd worden die direct aansluiten op de colleges, zoals een barbecue en/of lunch naast de al bestaande kennismakingsborrels. Hierbij zullen de eerstejaars niet worden verdeeld in cohorten.

Verder gaan wij proberen de afgestudeerde studenten in de Farmaceutische Wetenschappen enthousiast te maken voor het reünistmaatschap. Er wordt een reünistendag georganiseerd, maar er zal ook gekeken worden naar het clusteren van reünistenborrels in verschillende jaren. De reünisten zullen elkaar zo sneller kennen uit hun studietijd, waardoor zij meer gestimuleerd zullen worden om deel te nemen aan de activiteiten die U.P. biedt aan hen.

Naast de leden zijn ook de ereleden van grote waarde voor U.P. Zij kunnen bijdragen aan de contacten van U.P. en haar leden. Daarnaast is hun aanwezigheid bij bijvoorbeeld een (buitenland)excursie of symposium een enorme toegevoegde waarde voor het verloop, het niveau en het ontvangst van de activiteit. Wij zullen de ereleden daarom zoveel mogelijk proberen te betrekken bij U.P. en een goed contact onderhouden.

Ook zullen wij docenten betrekken bij U.P. Voor activiteiten die aansluiten op hun vakgebied zullen zij worden uitgenodigd.

Commissies

Voor het goede verloop van de activiteiten van de vereniging, is er ook goed contact nodig tussen bestuur en commissies. Er zal voor elke commissie een kennismaking georganiseerd worden en er zal minimaal één vergadering door iemand van het bestuur worden bijgewoond. De praesides van de commissies zullen één keer in de twee à drie maanden worden uitgenodigd voor een feedbackmoment om de commissie te evalueren. Zo kunnen goede ideeën vanuit de commissieleden of eventuele problemen makkelijker gesignaleerd worden en wordt het laagdrempeliger om hierover te praten. Dit kan via het bestuurslid dat zelf in de commissie heeft gezeten en daarom ook contactpersoon en begeleider van de commissie is.

Verder zal er gekeken worden naar het functioneren van nieuwe, maar ook oudere commissies. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht indien dit nodig is en nieuwe ideeën kunnen geïmplementeerd worden.

Activiteiten en promotie

Om de brede interesse van de studenten te blijven stimuleren, zal er gekeken worden naar educatieve activiteiten die breder zijn dan wat de studie behandelt. De lijn, die het afgelopen jaar daarin is gezet, willen wij graag voortzetten en meer activiteiten organiseren met actuele onderwerpen buiten de farmacie. Verder willen wij kijken naar educatieve activiteiten die niet alleen de farmaceutische kant behandelen, maar ook de bedrijfs- en beleidsvoering van bijvoorbeeld een apotheek. We streven ernaar dergelijke activiteiten zo interactief mogelijk te laten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop.

Om inhoudelijke en recreatieve activiteiten onder de aandacht te brengen probeert U.P. haar leden op verschillende manieren te bereiken. Dit kan onder andere via de ledenmail, posters en de website, maar ook sociale media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Snapchat vormen een steeds grotere vorm van promotie. Er zal daarom ook actief gebruik worden gemaakt van deze media. Dit gaat volgens het promotieprotocol, dat wij verder zullen volgen.

Om meer U.P.-leden naar de activiteiten en naar het U.P.-hol te trekken, willen wij de lunches door de Kookcommissie en spelletjesmiddagen die worden georganiseerd blijven behouden. Daarnaast willen wij kijken naar een themadag, zoals een omgekeerde dag.

Voor commissies die nog niet lang bestaan, kunnen de activiteiten geëvalueerd worden. Er zal gekeken worden naar een optreden of avond voor de U.P.-band en een activiteit voor de Multimediacommissie.

Begeleiding nieuwe curriculum bachelor en master Farmacie

In september 2016 is het nieuwe curriculum voor zowel de bachelor als de master van start gegaan. Wij zullen zowel de eerstejaars- als de ouderejaarsstudenten zo goed mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het curriculum en hen begeleiden waar nodig. Dit kan via de studiecommissie. Zij kunnen bij ons terecht voor vragen en klachten, die wij proberen te verwerken en te implementeren indien nodig. De problemen en verbeterpunten zullen zo zoveel mogelijk aangepakt worden.

Ook voor het departement Farmaceutische Wetenschappen is het van groot belang dat de nieuwe curricula worden geëvalueerd. Deze kunnen zo worden bijgeschaafd waar nodig, wat de opleiding ten goede komt. De mening van de student speelt hierin een belangrijke rol. U.P. zal daarom ook een rol blijven spelen in de blokevaluaties en feedback van de studenten. Het bestuur en de studiecommissie kunnen fungeren als een schakel tussen studenten en departement.

Departement Farmaceutische Wetenschappen en de faculteit Bètawetenschappen

Zoals voorgaande jaren zal de ab actis plaatsnemen in de Faculteitsraad en de Onderdeelscommissie namens het departement Farmaceutische Wetenschappen. De assessor I zal de vergaderingen van het Onderwijsmanagementteam bijwonen. De communicatie met het departement Farmaceutische Wetenschappen en het verder uitwerken en bijschaven van de nieuwe curricula kan zo in goede banen worden geleid. Het bestuur blijft op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen en zal betrokken zijn bij het beleid van zowel het departement Farmaceutische Wetenschappen als de faculteit Bètawetenschappen.

Archief

Op dit moment wordt het hele archief geïnventariseerd en verplaatst naar het Utrechts Archief. Zo kunnen alle oude en nieuwe stukken van de vereniging onder de juiste condities bewaard worden, waardoor de geschiedenis van U.P. kan blijven voortbestaan. Indien dit niet voor de zomer af komt, zullen wij deze taak afronden.

Sponsoring

Om sponsoren aan te trekken, is het van belang hen in contact te brengen met de studenten, hun potentiële werknemers. Er zal gekeken worden naar het specifieker organiseren van activiteiten in samenwerking met bedrijven, of die verzorgt kunnen worden door bedrijven, zoals workshops. Daarnaast is zal er gekeken worden naar  het organiseren van meer actualiteitenlunches. Door de korte duur van deze lunches geeft dit een betere mogelijkheid voor de studenten om hier tijd voor vrij te maken. Deze lunches kunnen goed benut worden voor het organiseren van educatieve activiteiten.

Daarnaast zal er ook nadruk worden gelegd op de mogelijkheden die de Mastercommissie kan bieden, om deze zodoende te kunnen betrekken bij de sponsoring. Zij bieden goede mogelijkheden voor bedrijven om in contact te komen met bijna-afgestudeerden.

K.N.P.S.V. en zusterverenigingen

Er zal dit jaar wederom een goede band worden onderhouden met zowel de Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging (K.N.P.S.V.), als de andere afdelingen G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” en L.P.S.V. „Aesculapius”. Een fijne omgang en goed contact kan voor elkaar van toegevoegde waarde zijn. Wij kunnen immers van elkaar leren, elkaar aanvullen waar nodig en ook gezamenlijk kijken naar hoe het beter kan in de toekomst. Dit kan zowel op wetenschappelijk, als recreatief gebied.

Er is afgelopen jaren gewerkt aan de plaatsbepaling van de K.N.P.S.V. Samen met de andere afdelingen worden er duidelijke afspraken gemaakt in de vorm van een overeenkomst. Komend jaar zullen wij verder gaan met het opstellen van deze afspraken en er zorg voor dragen dat deze ook tot uitvoering worden gebracht.

Als 123e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” zullen wij ons inzetten voor de vereniging en zullen wij haar naar beste weten en kunnen leiden. Zo kunnen tradities en mooie gebeurtenissen blijven voortbestaan, maar zal er ook plaats zijn voor vernieuwingen en ontwikkelingen. De oudste studievereniging van Utrecht zal zo blijven groeien.

praeses Nienke Op ’t Hoog
ab actis Joanneke Overbeek
quaestor Martijn Braakhuis
assessor I Marit Hooijman
assessor II Bas de Lijster