Het 126e bestuur

Geachte leden der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”,

Hierbij presenteren wij u het beleidsplan van het kandidaatsbestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, nader te noemen U.P. Wij streven ernaar om ons als studievereniging zo veel mogelijk in te zetten voor onze leden op wetenschappelijk en sociaal gebied. Wij hopen dit in het bestuursjaar 2020-2021 te bereiken met onderstaande punten.

Vegt300820_085COVID-19

De maatregelen omtrent COVID-19 zijn een actueel punt waar we niet omheen kunnen, hetgeen ook sterke invloed heeft op de leden en de invulling van activiteiten van U.P. Wij verwachten dat de invloed van de coronacrisis en de anderhalvemetermaatschappij nog lange tijd zal aanhouden.

Wij vinden het belangrijk om ook dit jaar de eerstejaarsstudenten Farmacie en College of Pharmaceutical Sciences bij U.P. te betrekken. Gezien COVID-19 zal het introkamp dit collegejaar niet kunnen plaatsvinden. Hierom zullen wij ons inzetten voor een alternatieve invulling van de introductieperiode voor eerstejaarsstudenten. Dit zullen voornamelijk online activiteiten zijn en enkele fysieke activiteiten aangepast aan de maatregelen die dan van kracht zijn.

Wij willen vanuit U.P. het contact tussen de leden blijven bevorderen. Daarom willen wij een Online Koffie-uurtje via Zoom opzetten, dat om de week zal plaatsvinden. Het Online Koffie-uurtje is bedoeld om het contact tussen de leden onderling en met U.P. op een persoonlijke manier te behouden, zolang de online samenleving geldt. Wij willen het vaste koffie-uurtje ook fysiek doorzetten, zodra het weer mogelijk is om op het U.P.-hol samen te komen. Het U.P.-hol willen wij dan inrichten naar de anderhalvemetermaatschappij. Hiermee hopen wij zoveel mogelijk U.P.-leden te blijven betrekken, ook in tijden van COVID-19.

 

Integratie

U.P. kent een grote diversiteit aan leden. Als studievereniging streven wij ernaar een breed scala aan activiteiten aan te bieden, dat verschillende studenten samenbrengt en meer diepgang naast hun studie biedt.

Wij willen premasterstudenten van Farmacie meer betrekken bij U.P. Veel premasterstudenten hebben hun bachelor niet in Utrecht gedaan, waardoor de studievereniging U.P. voor hen nog niet bekend is. Wij willen het voor hen laagdrempeliger maken om actief te worden bij U.P. en in contact te komen met andere U.P.-leden. Om ze kennis te laten maken met onze studievereniging willen wij U.P. introduceren tijdens het introductiecollege van de premasterstudenten. Om de integratie van deze studenten te bevorderen, willen wij in september en februari een lunch houden met alle premasterstudenten die dan net gestart zijn. Deze premasterlunch willen we tevens onder de aandacht brengen middels een e-mail vanuit het tutoraat.

 

UP to Date

De UP to Date is een belangrijk communicatiemiddel naar de leden, waarin activiteiten en actuele onderwerpen worden belicht. Dit verenigingsblad wordt gemaakt door de UP to Datecommissie waarbij een deel van de invulling afkomstig is van U.P.-leden.

Wij willen de UP to Date vroeg in het jaar evalueren. Het verenigingsblad heeft de afgelopen jaren veel verschillende invullingen gehad. Wij vinden het belangrijk om het maximale uit de UP to Date te halen, om daarmee zoveel mogelijk leden aan te spreken. Dit willen wij bewerkstelligen door middel van een enquête onder de leden. Met de uitkomsten van deze enquête en de visies van de afgelopen UP to Datecommissies willen wij de huidige vormgeving van de UP to Date evalueren en mogelijk veranderingen aanbrengen aan de invulling.

 

U.P.-borrels

U.P.-borrels zijn een belangrijk medium voor het contact tussen de leden. De maandelijkse borrels zijn momenteel een groot succes en worden door vele leden met plezier bezocht.

Wij streven er naar de borrels eerder op de avond drukbezocht te maken en hiermee de integratie tussen U.P. haar leden te bevorderen. Om de borrels op een vroeger tijdstip drukbezocht te maken willen wij op twee borrels een laagdrempelige, interactieve activiteit introduceren, die tot uiterlijk 22:30 uur duurt. Op deze manier hopen wij het voor alle leden aantrekkelijk te maken om eerder op de borrels te verschijnen.

 

Promotie

Afgelopen jaar is er goed gebruik gemaakt van de socialemediakanalen van U.P. Wij willen het gebruik hiervan voortzetten om activiteiten te promoten en contact met de leden te onderhouden. Daarnaast willen wij de vele opties die de socialemediakanalen tegenwoordig bieden optimaal benutten.

Wij willen het concept ‘Foto van de maand’ voorleggen aan de Multimediacommissie. Hiermee willen wij meer interactie met de leden creëren. Daarnaast is dit een leuke toevoeging aan de taken van de Multimediacommissie. Voor dit concept kiest de Multimediacommissie verschillende foto’s uit, die na toestemming worden geplaatst in het Instagramverhaal van U.P. Hier kunnen de leden middels een poll op stemmen. De gekozen foto wordt vervolgens op de Instagram van U.P. geüpload en vertoond op het televisiescherm op het U.P.-hol. Mochten er door de coronamaatregelen weinig foto’s zijn van U.P.-activiteiten, dan zal gekeken worden naar foto’s uit de oude doos of ingestuurde foto’s.

 

Goede doel

Door middel van de stempelkaarten en de Goede doelenlunch wordt jaarlijks een bedrag opgehaald voor een vooraf vastgesteld goed doel.

Wij zijn van mening dat wij ons als medische studenten dit jaar nog actiever en bewuster kunnen inzetten voor het goede doel. Wij streven ernaar om het goede doel extra te ondersteunen door naast de stempelkaarten en de Goede doelenlunch een extra activiteit te organiseren. Met deze activiteit kan geld opgehaald worden voor het goede doel van dit jaar.

Wij zullen de leden naast hun studie sociale en wetenschappelijke activiteiten bieden, zodat zij zich verder kunnen verbreden en ontwikkelen. Wij zijn van mening dat wij met de genoemde punten U.P. naar eer en geweten kunnen besturen. De oudste studievereniging die Utrecht kent zal zo immer blijven floreren zoals zij altijd al heeft gedaan.

 

Het 126e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

 

praeses Nikki Kerssemakers
ab actis Marleen Joustra
quaestor Robin Roovers
assessor I Chantal van der Vegt
assessor II Tijn van Heuveln