Het 124e bestuur

Geachte leden der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum’’,

 

Graag presenteren wij als 124e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum’’, nader te noemen “U.P.”, ons beleidsplan voor het jaar 2018-2019. De vereniging is reeds 123 jaar oud en biedt zowel wetenschappelijke als sociale activiteiten. Op deze manier is er ruimte voor verbreding naast de studie en ontplooiing op persoonlijk gebied. Met dit beleidsplan streven wij ernaar U.P. komend jaar naar een nog hoger niveau te tillen.Bestuursfoto Site

 

Integratie

U.P. is er voor zowel bachelor- als masterstudenten en voor zowel farmacie-, CPS- als Drug innovation-studenten. Wij willen de vereniging voor alle leden aantrekkelijk maken. Wij hopen met het onderstaande de saamhorigheid tussen alle farmaceutische wetenschappenstudenten te bevorderen.

 

Wij willen ervoor zorgen dat, waar nodig, lezingen in het Engels gegeven worden. We gaan de behoefte naar Engelse lezingen evalueren zoals vermeld bij activiteiten.

 

Wij willen meer balans brengen in de interstudie deelnemersaantallen van de activiteiten georganiseerd door de CPS-comittee. De namen van de CPS-Pubcrawl, de CPS-Pubquiz en de CPS-lunch lecture zullen veranderd worden in, respectievelijk, The Pubcrawl, The Pubquiz en The Lunch Lecture.

 

Wij gaan U.P. meer onder de aandacht brengen bij studenten van Drug Innovation en premasterstudenten. Veel van deze studenten weten niet wat U.P. is. Wij willen op de introductiedag van de premaster uitleggen wat U.P. inhoudt, zodat U.P. ook bij deze studenten onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast wordt er een pilot gestart voor een algemeen lidmaatschap voor GSLS-studenten, waarmee we hopen meer studenten van Drug Innovation te bereiken. Aan de hand van deze pilot zal een definitief standpunt over het lidmaatschap ingenomen worden.

 

Wij vinden het belangrijk dat oud-U.P.-leden betrokken blijven bij de vereniging. Wij zullen daarom het aantrekken van reünisten bij U.P. blijven voortzetten via een mail die afgestudeerden ontvangen en een inschrijfformulier met informatiebrief bij de uitreiking van hun diploma. Via LinkedIn kan U.P. reünisten werven en activiteiten promoten, die voor hen relevant zijn (symposia, reünistendag). Er zal jaarlijks een vrijblijvende activiteit georganiseerd worden voor alle oud-U.P.-leden om het reünistmaatschap te promoten en aan te bieden en hen te betrekken bij de vereniging.

 

Activiteiten

Om de activiteiten te kunnen verbeteren, zal de evaluatie van lezingen worden voortgezet. Dit zal gedaan worden door middel van een vragenlijst via Socrative direct na de activiteit. Het huidige bestuur is hiermee gestart, wij willen dit graag vervolgen. We zullen hierin ook evalueren wat de leden vinden van de gesproken taal tijdens de lezing.

 

Wij geven de Sport- & Gezelligheidscommissie, mits de agenda van U.P. het toelaat, een extra activiteit om te organiseren. Deze activiteit zal een sociale activiteit zijn en zal ingaan op de denksport. Dit is ter invulling van de Sport- & Gezelligheidscommissie. Op deze manier hopen wij extra aandacht te geven aan leden die bij U.P. betrokken willen zijn, maar geen activiteiten bij willen wonen waar alcohol gedronken wordt. Na afloop van de activiteit zal de activiteit samen met de Sport- & Gezelligheidscommissie geëvalueerd worden. De activiteit zal plaatsvinden in de eerste helft van het collegejaar, omdat de Sport- & Gezelligheidscommissie gezien hun planning de ruimte heeft dit te organiseren en tevens om de niet-drinkende U.P.’er vanaf het begin van hun studententijd te binden aan U.P.

 

Wij zullen de promotie van de wetenschappelijke ledenmail voortzetten en deze blijven aanbieden aan de leden.

 

Gedragsprotocol

De UU gaat een gedragscode opstellen voor het alcoholmisbruik en drugsgebruik. We zullen voor  U.P. een gedragscode opstellen conform dit protocol. Hierin zal een richtlijn en de consequenties worden opgenomen naar het misbruik van alcohol en het gebruik van drugs. Hieraan zal een richtlijn voor het niet naar behoren gedragen worden toegevoegd.

 

Commissies

Er zal bij aanvangen van het jaar aan de commissies een college gegeven worden over Photoshop en InDesign. Er zal een modelpowerpoint worden gerealiseerd voor beide programma’s en er zal een fysieke handleiding worden uitgedeeld. De InDesign handleiding zal worden geoptimaliseerd en de Photoshop handleiding zal worden geschreven.

 

U.P.-site

Wij zullen de informatie op de U.P.-site evalueren en waar nodig herschrijven, om de presentatie van U.P. aan bezoekers van de U.P.-site te verbeteren. We zullen een nieuw template schrijven over de ordening en indeling van onderzoeksprojecten zodat de leden zich beter hierop kunnen oriënteren. Verder zal er promotie van de merchandise op de U.P.-site plaatsvinden, zodat leden op de hoogte gesteld worden van de artikelen die U.P. aanbiedt. Wij willen meer merchandise beschikbaar maken voor alle U.P.-leden, omdat dit cohesie oplevert tussen de leden, een betrokken gevoel geeft en bovenal een mooi uniform beeld geeft.

 

Archief

In het komende jaar zullen de eerste 103 jaar van het archief verhuisd worden naar het Utrechts Archief. Om het archiveren in het vervolg eenvoudiger en efficiënter te maken, zal een protocol worden opgesteld, waarmee na elk bestuursjaar het archiveren op een gestructureerde manier gebeurt.

 

 

praeses Robin van der Klip
ab actis Judith Verdonk
quaestor Niels Reijnhout
assessor I Michelle van Wijk
assessor II Wouter ten Ham