Het 127e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

Almanak-3_resultaat

 

praeses Annemijn Hol
ab actis Noor Coenen
quaestor Rhys Landaal
assessor I Iris de Romijn
assessor II Esmee Wetzer

 

Beleidsplan 127e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”

Geachte leden der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”,

Onderstaand treft u het beleidsplan van het 127e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”, nader te noemen U.P. Met dit beleidsplan als leidraad ambiëren wij de studievereniging verder in haar waarde te laten groeien voor alle leden op zowel wetenschappelijk als sociaal gebied. Aangaande onderstaande punten willen wij dit in het bestuursjaar 2021-2022 volbrengen.


Coronapandemie
De maatregelen rondom de coronapandemie maken een groot deel uit van het huidige (studenten)leven. In het komende bestuursjaar zal de invloed van deze pandemie nog steeds zichtbaar zijn op de vereniging en haar (oud-)leden. De aankomende U.P.-activiteiten gaan plaatsvinden conform de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid en de Universiteit Utrecht.


Mentale gezondheid
Wegens de coronamaatregelen worden veel studenten mentaal getroffen en kunnen zij neerslachtige gevoelens ervaren. Wij streven ernaar een veilige omgeving voor U.P.-leden te bieden waar alles te bespreken valt. Om een veilig gevoel te blijven waarborgen willen wij als bestuur een vertrouwenspersoon voor de vereniging benoemen. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan een U.P.-lid eventueel doorverwijzen naar de juiste persoon of professional. Deze vertrouwenspersoon vervult de functie voor een termijn van minimaal één jaar en betreedt deze functie vanaf het moment dat de hiervoor bestemde cursus met succes is afgerond. Aan het einde van het collegejaar wordt de toevoeging van de vertrouwenspersoon aan de vereniging geëvalueerd. Mocht het een voldoende positieve uitkomst bieden voor U.P.-leden, kan de functie in de toekomst gecontinueerd worden. De vertrouwenspersoon krijgt een vermelding op de U.P.-website, waarnaar verwezen wordt via verschillende kanalen, zoals de ledenmail.

Om de mentale gezondheid bespreekbaar te maken, willen wij bewustzijn onder studenten creëren. Dit zal gerealiseerd worden door middel van het toekennen van een thema rondom mentale gezondheid aan één van de aankomende symposia. Daarnaast gaan wij ons inzetten voor de fysieke gezondheid van de U.P.-leden door het organiseren van sportieve meerdaagsen, zoals een fiets- en/of een wandelmeerdaagsen.


Tweedejaarsstudenten
Ten gevolge van de coronapandemie heeft de Universiteit Utrecht voor lange tijd haar deuren moeten sluiten. Studenten hebben weinig tot geen fysiek college kunnen volgen en het sociale contact tussen de leden was anders dan normaal.

Studenten uit cohort 2020-2021 hebben gedurende hun eerste studiejaar in Utrecht weinig kennis kunnen maken met zowel de universiteit als de vereniging. Wij willen ons inzetten om voor de aankomend tweedejaars na de zomer een activiteit te organiseren om de samenhang binnen het cohort te bevorderen. Het doel van de activiteit berust op zowel het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel als het enthousiasmeren voor de vereniging. Bovendien streven wij ernaar om voorafgaand aan de eerstvolgende maandelijkse U.P.-borrels een uur te reserveren voor een cohort. Alle U.P.-leden hebben immers afgelopen jaar minder van de vereniging kunnen genieten.


Studentmentoraat
Tijdens het introkamp en het verloop van het eerste jaar hebben de studentmentoren een belangrijke rol in de begeleiding van de eerstejaarsstudenten. Wij vinden het belangrijk dat eerstejaars goed begeleid worden gedurende hun eerste studiejaar en dat de eerstejaars weten dat ze te allen tijde naar de studentmentoren toe kunnen stappen.

Aan de hand van ervaringen van oud-studentmentoren en leden willen wij het studentmentoraat evalueren. Daarbij willen wij per kwartaal de aankomende studentmentoren vragen naar de gang van zaken en naar wat mogelijke verbeterpunten kunnen zijn. Dit willen wij realiseren door middel van een enquête die wij gaan verspreiden onder de leden en oud-studentmentoren. Daarnaast gaan we met de studentmentoren van het aankomende collegejaar in gesprek. De resultaten die uit deze enquête en gesprekken voortkomen willen wij evalueren en waar mogelijk gebruiken voor het verbeteren van het studentmentoraat.


Departementale commissies
Het departement Farmaceutische Wetenschappen verzorgt innovatief onderwijs en verricht hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de farmacie. Voor U.P.-leden zijn er mogelijkheden om binnen het departement hun stem te laten horen.

Departementale commissies van U.P. kunnen voor de leden, die naast hun studie betrokken willen zijn bij zaken rondom het onderwijs, een uitdaging bieden. Wij gaan ons inzetten om departementale commissies meer onder de aandacht van de leden te brengen. Door gebruik te maken van de socialemediakanalen van U.P. kan de bijdrage van studenten in departementale commissies uitgelicht worden. Dit willen wij doen door ervaringen van huidige en oud-commissieleden in korte filmpjes te delen en de functie uit te leggen met onder andere quizvragen.


Inboedel
U.P. beschikt over verschillende ruimtes waar de leden gebruik van kunnen maken. Deze ruimtes, zoals de verenigingskamer, het commissiehok en het kantoor, zijn van groot belang voor het functioneren van de vereniging. Wij willen de verschillende ruimtes inventariseren om te kijken of er inboedel of apparatuur vervangen moet worden. Hiermee willen wij zowel de commissies als de leden kunnen voorzien van een functionele inboedel.

Wij streven naar een vereniging waar de leden zich naast hun studie met sociale en wetenschappelijke activiteiten kunnen ontwikkelen en verdiepen. Aangaande genoemde punten veronderstellen wij U.P. naar goede orde te kunnen besturen. Op deze manier zal onze prachtige farmaceutische studentenvereniging blijven welvaren.

Het 127e bestuur der U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum”