FAQ – Nieuw curriculum september 2016 master Farmacie

1. Hoe ziet de invulling van de nieuwe master eruit?

In figuur 1 is een volgorde van het programma die een reguliere student kan doorlopen weergeven. In  tabel 1 tref je de vakken aan met bijbehorende cursuscodes en aantal studiepunten dat wordt toegekend per vak. Houd er rekening mee dat de namen van de cursussen nog gewijzigd kunnen worden.

 

Tabel 1: Cursussen binnen de master farmacie.

Cursuscode Naam Studiepunten
FA-MA101 Chronische aandoeningen 7,5
FA-MA102 Farmacotherapie op maat 7,5
FA-MA103 Individuele productzorg 7,5
FA-MA104 Apotheekgame 7,5
FA-MA105 Evidence based medicine 7,5
FA-MA106 Geneesmiddelontwerp 7,5
FA-MA107 Polyfarmacie 15
 
FA-MA201 Biopharmaceuticals 7,5
FA-MA202 Klinische farmacie 15
FA-MA203 Onderzoeksproject 30
FA-MA204 Verdiepings-/verbredingsonderwijs 7,5
FA-MA205 Polyfarmacie (LINK-BLAUW) 1
 
FA-MA300 Portfolio
FA-MA301 Zorg op maat 7,5
FA-MA302 Kwaliteitszorg 7,5
FA-MA303 Medicatiebeoordeling 15
FA-MA304 Keuzestage 7,5
FA-MA305 Eindstage 14
FA-MA3xx Verdiepings-/verbredingsonderwijs 7,5

Betekenis kleurcodering: wit= vast cursorisch onderwijs; wit/geel gestreept= vast cursorisch onderwijs gekoppeld aan werkplaatsleren; geel= werkplaatsleren; oranje= programmaonderdelen met hoge mate van keuzevrijheid m.b.t. inhoudelijke invulling.

 

 

 

jaar  periode 1 periode 2 periode 3 periode 4
1 Chronische aandoeningen Farmacotherapie op maat Individuele productzorg Geïntegreerde farmacie Evidence based medicine Geneesmiddel-ontwerp Polyfarmacie
2 Biopharmaceuticals Keuzevak 1 Klinische farmacie Onderzoeksproject
3 Keuzevak 2 Zorg op maat Keuzestage Kwaliteitszorg Medicatiebeoordeling Eindstage

      Figuur 1: Schematisch overzicht van het programma.

2. Krijg ik te maken met het nieuwe mastercurriculum?

Je krijgt hier alleen mee te maken, als je nog een onderdeel moet volgen uit het oude curriculum wat niet meer wordt gegeven. Zie ook vraag 12.

3. Worden cursussen nog steeds meerdere keren per jaar gegeven?

Alle cursussen zullen minstens 2 maal per jaar worden gegeven. De individuele student heeft hierdoor de vrijheid om zelf keuzes te maken, waardoor de volgorde van het programma bij studenten onderling kan afwijken.

5. Is er in de nieuwe master ook een keuzeruimte, zodat ik mij kan differentiëren in een van de taakgebieden van de apotheker?

In de master is er een mogelijkheid om twee verdiepings-/verbredingscursussen, één keuzestage en het onderzoeksproject grotendeels  (het onderzoeksproject moet wel binnen het farmaceutisch onderzoeksgebied plaatsvinden) naar eigen keuze in te vullen. Dit zijn 52,5 van de 180 studiepunten (ca.30%). Als je deze vier onderdelen binnen hetzelfde taakgebied van de apotheker kiest (productzorg, patiëntenzorg, medicatiebeleid, en onderzoek & innovatie), dan kun je je differentiëren. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een dergelijke differentiatie als aantekening op het Internationaal Diploma Supplement op te nemen.

6. In welke voertaal worden de cursussen aangeboden?

De verplichte vakken zullen in het Nederlands gegeven worden. Een deel van de verdiepings-/verbredingscursussen zullen gezamenlijk aan studenten van de master Farmacie en de master Drug Innovation worden aangeboden. De voertaal in deze cursussen is Engels. Voor het onderzoeksproject is Engels ook de voertaal voor het verslag en de presentatie.

7. Is er een mogelijkheid om interdisciplinaire keuzevakken te volgen?

Er wordt gestreefd naar het handhaven en ontwikkelen van een aantal (nieuwe) interdisciplinaire verdiepings-/verbredingscursussen. Hiertoe zullen mogelijkheden worden verkend met de opleidingen Geneeskunde en Diergeneeskunde (bijvoorbeeld rondom thema’s als Medical Humanities en One Health) en de Utrecht University School of Economics (USE) van de Universiteit Utrecht (rondom het thema Business and Entrepreneurship in Health). Wil je een andere (interdisciplinaire) verdiepings-/verbredingscursus volgen, dan kun je hiervoor een aanvraag indienen bij de examencommissie.

8. Kan ik nog een deel van mijn studie in het buitenland volgen?

Het deel van de master waar je een eigen invulling aan kan geven (onderzoeksproject, keuzestage en verdiepings-/verbredingsonderwijs) mag in het buitenland gevolgd worden, indien het voldoet aan de eisen en goedgekeurd is door de examencommissie.

9. Zal er een Honoursprogramma zijn in de master?

In de nieuwe master zal ook een Honoursprogramma geïmplementeerd worden. De omvang, invulling en het selectieproces van dit programma zullen door een ontwikkelteam nader worden uitgewerkt.

10) Wordt er rekening gehouden met de aansluiting van de oude bachelor naar de nieuwe master?

Het nieuwe masterprogramma is zo ontworpen dat het aansluit bij de nieuwe bacheloropleiding. Omdat in de cursussen van de nieuwe bacheloropleiding meer aandacht zal zijn voor farmacotherapie en medicatiebeleid, zal dit consequenties hebben voor studenten in de overgangsperiode 2016-2019 die met een ‘oud’ bachelordiploma in de nieuwe masteropleiding zullen instromen. Om hieraan tegemoet te komen zal in de ‘oude’ bachelor in studiejaar 2015-2016 een beperkt ‘reparatietraject’ worden uitgezet. Dat wil zeggen dat er aanpassingen gedaan zullen worden in een aantal bachelorcursussen. In de periode 2016-2019 zal in enkele mastercursussen rekening gehouden worden met het niveau van de studenten die instromen in de master. Dit geldt met name voor de cursus Chronische aandoeningen (eerste cursus van de nieuwe master) en de cursus Zorg op maat, waarin oncologie aan bod komt.

11. Tot wanneer kunnen de vaardigheden herkanst worden?

De vaardigheden kunnen tot en met studiejaar 2018-2019 herkanst worden. Herkansingen zullen een beperkt aantal keer per jaar in een herkansingsperiode worden aangeboden.

12. Als ik een vak niet haal van de oude master, kan ik dat dan nog overdoen?

Alle vakken zullen nog een beperkt aantal keer gegeven worden. Sommige vakken, zoals
FA-401, FA-403 en FA-406, zullen alleen nog in het studiejaar 2015-2016 gegeven worden.  Zie tabel 2 voor een overzicht van alle vakken en wanneer zij voor het laatst worden gegeven.  Voor elk vak uit de ‘oude’ master zal worden vastgesteld wat een student die dit vak niet heeft gehaald als alternatief programma moet doen. Voor de meeste vakken zal een alternatief vak in de nieuwe master worden aangewezen, maar er zijn ook alternatieven denkbaar zoals een individueel traject. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2016-2017 zal de overgangsmaatregel voor jaar 1 van de master worden vastgelegd. De OER wordt pas tegen de zomer formeel vastgesteld door de faculteitsraad. Op dit moment wordt al gewerkt aan een voorstel (de concept-OER). Zodra dit mogelijk is, zal de concept-OER bekend worden gemaakt, om studenten in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Naast de vaste overgangsmaatregel zal het mogelijk en soms nodig zijn maatwerk vast te stellen voor een individuele student door de examencommissie.

13. Zijn er specifieke ingangseisen voor de cursussen gegeven in de nieuwe master?

In de blauwdruk is een voorstel gedaan voor ingangseisen, die definitief in de OER zullen worden vastgelegd. Volgens het voorstel kan aan de volgende onderdelen van het programma worden deelgenomen nadat aan de

volgende voorwaarden is voldaan:

 • Jaar 1
  • Geïntegreerde farmacie: na het gevolgd hebben van de cursussen Chronische aandoeningen, Farmacotherapie op maat en Individuele productzorg;
  • Polyfarmacie: na het gevolgd hebben van de cursus Geïntegreerde farmacie.
 • Jaar 2
  • Klinische farmacie: na het gevolgd hebben van de cursus Polyfarmacie en ten minste vier van de volgende cursussen Chronische aandoeningen, Farmacotherapie op maat, Individuele productzorg, Evidence based medicine en Geneesmiddelontwikkeling.
 • Jaar 3
  • Keuzestage: na het behaald hebben van alle cursussen in jaar 1;
  • Medicatiebeoordeling: na het behaald hebben van alle cursussen in jaar 1 en het gevolgd hebben van het onderzoeksproject;
  • Kwaliteitszorg: na het behaald hebben van alle cursussen in jaar 1 en het gevolgd hebben van de cursus Klinische farmacie;
  • Eindstage: na het behaald hebben van alle cursussen in jaar 1 en de cursus Klinische farmacie en het gevolgd hebben van de cursus Medicatiebeoordeling

14. Heeft de master ook een portfolio?

Het portfolio en het tutoraat spelen ook in de master een belangrijke rol in de academische en professionele ontwikkeling van de student. Aan de hand van feedback van derden, onder wie medestudenten, docenten en stageverleners, schrijft de student zelfreflecties over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Dit wordt vastgelegd in het portfolio. De precieze invulling van het tutoraat en het portfolio wordt door een blokontwikkelteam verder uitgewerkt.

15. Krijg ik vrijstelling voor behaalde onderdelen van een vak, die ik dit jaar niet heb gehaald en wat volgend jaar ook niet meer gegeven zal worden?

Dit zal maatwerk zijn per vak, wat in de komende tijd nader uitgewerkt zal worden. Indien mogelijk wordt er vrijstelling verleend of wordt een tentamen voor een bepaalde tijd (zonder cursus) aangeboden of je moet een cursus volgen in het nieuwe curriculum, waarbij je misschien vrijstelling voor bepaalde onderdelen kunt krijgen. De skills onderdelen, zoals schriftelijke communicatie van FA-401 en de balietoets van FA-403, worden aangeboden tot 2018-2019.

16. Vanaf de zomer van 2016 wordt het huidige weekje met geneeskunde niet meer gegeven, maar dit is een verplicht onderdeel van mijn oude curriculum en ik heb het nog niet kunnen volgen. Wat moet ik nu doen?

Je hoeft je geen zorgen te maken. Geneeskunde zelf heeft ook een curriculumherziening  waardoor vanaf studiejaar 2016-2017 een nieuwe gezamenlijke week met geneeskunde georganiseerd zal worden rondom polyfarmacie.  Volgend studiejaar kan je er dus nog steeds aan deelnemen.

17. Hoe kan ik een bijdrage leveren aan het nieuwe curriculum?

Voor elk vak in het nieuwe curriculum wordt een blok ontwikkelteam (BOT) samengesteld. In elk BOT zit ook één student. De BOTs van jaar 1 zijn sinds 1 december klaar met hun raamplan. In januari zal de werving voor de BOTs van jaar 2 en 3 plaatsvinden. Hiervoor kun je solliciteren. Hierover zal begin januari meer bekend gemaakt worden. Wil je meer informatie over de BOTs? Kijk dan op de U.P.-site onder het kopje U.P.-nieuws. Voor vragen kun je contact opnemen met Ilona Can (I.Can@uu.nl, bachelor) of Lourens Bloem (L.T.Bloem@uu.nl, master).