FAQ – Nieuw curriculum september 2016 bachelor Farmacie

1. Ik heb niets met het nieuwe curriculum te maken, of toch wel?

Zo lijkt het misschien, maar niets is minder waar. Op drie manieren kun je te maken krijgen met het nieuwe curriculum.

  1. Alle bachelor studenten die vanaf september 2016 beginnen met de master zullen de nieuwe master gaan volgen.
  2. Als je nu in het derde jaar van de bachelor zit, zal je enkele kleine veranderingen merken ten opzichte van vorig jaar. Omdat de nieuwe master insteekt op het eindniveau van de nieuwe bachelor, zal de oude bachelor op enkele punten aangepast worden. In de vakken FA-204, FA-206, FA-302 en FA-303 zal een extra PGO en/of hoorcollege toegevoegd worden.
  3. Als je nu in het derde jaar van de bachelor zit, kun je te maken krijgen met het nieuwe curriculum, zodra je een vak niet haalt. De oude vakken zullen op een gegeven moment niet meer gegeven worden tijdens de nieuwe bachelor. Je zult dan een gelijkend nieuw vak moeten volgen of er kan een andere maatregel getroffen worden zoals bijvoorbeeld een extra tentamenherkansing of een bezemcursus. Het schema met wanneer de vakken voor het laatst gegeven worden vind je bij vraag 4.

Figuur 1. Schematisch overzicht van de nieuwe bachelor

2. Hoe ziet de invulling van de nieuwe bachelor eruit? (Wat wordt er anders, wat blijft hetzelfde en wat zijn de nieuwe speerpunten?)

In fig. 1 is te zien hoe de nieuwe bachelor eruit ziet. Er zijn een aantal dingen anders ten opzichte van de oude bachelor.

In de eerste periode bijvoorbeeld. De eerste tien weken zullen bestaan uit een week introductie, gevolgd door twee fulltime vakken van vier en vijf weken. De rest van het eerste jaar zullen telkens twee vakken naast elkaar gegeven worden zoals dat nu ook gebeurt.

In de bachelor zal er meer aandacht zijn voor farmacotherapie dan voorheen. Een deel van de farmacotherapie die nu in de master zit, zal al in de bachelor gegeven gaan worden. Dit wordt geïntegreerd in de verschillende vakken.

De focus van bereiden gaat meer van de vaardigheid in het bereiden (‘kookboekpractica’) naar de theorie achter het bereiden. Bereidingspractica zullen nog steeds gegeven worden, maar hier zal meer ‘geëxperimenteerd’ worden dan complete bereidingen maken.

De nieuwe bachelor is samengesteld met een aantal speerpunten in gedachten.

De focus ligt op kleinschalig en student-activerend onderwijs.. Een voorbeeld hiervan is case-based learning.

De bachelor is een brede academische opleiding die behalve naar de master Farmacie en Drug Innovation ook naar verschillende (biomedische) onderzoeksmasters leidt.

Een van de focussen is ook geïntegreerd onderwijs. Dit houdt in dat verschillende leerlijnen samenkomen in de tweede- en derdejaars vakken. Door deze integratie van de verschillende leerlijnen zullen studenten een beter begrip krijgen van het onderwerp. Ook onderzoek zal meer geïntegreerd worden in het onderwijs. Bijvoorbeeld UIPS (Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, dit zit boven in het DDW) zal zichtbaarder zijn, je leert onderzoeksmatig denken en actuele bevindingen zullen verwerkt worden.

Ook gedifferentieerd onderwijs is een focuspunt. Alle studenten zullen het basisniveau moeten halen. Hebben ze hier wat meer moeite mee of extra tijd voor nodig dan kunnen ze herhalingsopdrachten maken op hetzelfde niveau tot dat ze het basisniveau beheersen. Voor de studenten die het al snel doorhebben is er een verdiepend niveau.

3. Worden cursussen nog steeds meerdere keren per jaar gegeven?

Het systeem van vakken twee keer per jaar aanbieden zal ook in de nieuwe bachelor gebruikt worden. Het eerste jaar van de bachelor ligt vast, zoals nu ook het geval is. De tweede- en derdejaars vakken zullen twee keer per jaar gegeven worden. Het eerste half jaar en het tweede half jaar van jaar twee en drie, zoals aangegeven in het schematisch overzicht in de vorige vraag, kun je met elkaar verwisselen. Je kunt dus zelf een planning maken voor jaar 2 en 3.

4. Als ik een vak niet haal van de oude bachelor, kan ik dat dan nog overdoen?

Tabel 1. Aanbod van bachelor cursussen ‘oude stijl’.

Cursus Aangeboden t/m studiejaar
FA-101 Apotheker en geneesmiddel 2015-2016
FA-102 Moleculaire interacties 2015-2016
FA-103 Celbiologie 2015-2016
FA-104 Fysische en analytische farmacie 2015-2016
FA-105 Intracellulaire communicatie 2015-2016
FA-107 Geneesmiddelonderzoek 2015-2016
FA-200 Geneesmiddelinteractie- en werking 2015-2016
FA-201 Geneesmiddel en patiënt 2015-2016
FA-200R 2016-2017 of 2017-2018
FA-202 Bereiding en Analyse 2016-2017
FA-203 Informatiebronnen 2016-2017
FA-204 Circulatie 2016-2017
FA-205 Homeostase 2016-2017
FA-206 Infecties 2016-2017
FA-207 Metabolisme en voeding 2016-2017
FA-208 Bio-equivalentie 2016-2017
FA-301 Geneesmiddelopname 2017-2018
FA-302 Ontstekingen 2017-2018
FA-303 Farmacologie van het CZS 2017-2018
FA-304 Huid en dermatica 2017-2018
FA-305 Biotechnologie 2017-2018
FA-306 Kwaliteitsleer 2017-2018

 

De nieuwe bachelor zal niet met alle drie de jaren tegelijk van start gaan. Eerst zal alleen jaar één gegeven worden, daarna twee en vervolgens drie. Als je bent begonnen aan de oude bachelor dan maak je die dus in principe af. In tabel 1 staan de vakken van het oude curriculum met het jaar dat ze voor het laatst gegeven gaan worden. Als je één van de vakken in het laatste jaar dat ze gegeven worden niet haalt, zal je waarschijnlijk een nieuw vak moeten volgen dat hier op lijkt . Voor zover nu bekend zal alleen voor FA-200 een ‘bezemcursus’ komen, omdat dit altijd wordt gezien als een lastig vak. In tabel 2 hier onder staat voor het eerste jaar aangegeven welke nieuwe vakken een alternatief bieden voor de oude vakken. Voor de tweede en derdejaars vakken komt deze tabel later nog beschikbaar.

Tabel 2. Equivalentietabel: Vervanging ‘blokken oude stijl’ door ‘cursussen nieuwe stijl’.

Blok oude stijl Cursus nieuwe stijl
FA-101 Apotheker en geneesmiddel FA-BA101 Inleiding in de Farmacie
FA-102 Moleculaire interacties FA-BA102 Chemie van geneesmiddelen
FA-103 Celbiologie FA-BA104 Werking van geneesmiddelen*
FA-104 Fysische en analytische farmacie FA-BA103 Toedienen van geneesmiddelen
FA-105 Intracellulaire communicatie FA-BA106 Therapie met geneesmiddelen
FA-107 Geneesmiddelonderzoek FA-BA107 Onderzoek naar geneesmiddelen
FA-201 Geneesmiddel en patiënt FA-BA105 Kinetiek van geneesmiddelen
FA-200 Geneesmiddelbinding en werking FA-BA104 Werking van geneesmiddelen*
 
FA-202 Bereiding en Analyse* FA-BA202 Productzorg + FA-319 bioanalyse
FA-203 Informatiebronnen* S-203 Wetenschappelijk abstract
FA-204 Circulatie FA-BA302 Cardiovasculair systeem
FA-206 Infecties FA-BA201 Infectie en afweer
FA-208 Bio-equivalentie* FA-BA202 productzorg
 
FA-301 Geneesmiddelopname FA-BA3 Basic and advanced pharmacokinetics
FA-302 Ontstekingen FA-BA303 Auto-immuniteit
FA-303 Farmacologie van het CZS FA-BA301 Psychiatrie
FA-304 Huid en dermatica FA-BA305 Huidaandoeningen
FA-305 Biotechnologie FA-BA204 Complexe geneesmiddelen

* Ontbrekende studiepunten in de major dienen te worden ingevuld met cursussen die worden aangeboden vanuit de Farmaceutische Wetenschappen.

5. Zitten er nog steeds skills in de nieuwe bachelor?

De skills zoals we die nu kennen zullen niet meer terugkomen in de nieuwe bachelor. Natuurlijk moeten er wel vaardigheden getoetst worden. Dit gaat echter op een andere manier. De academische vaardigheden worden getoetst in de cursus FA-BA100. Het onderwijsprogramma is dusdanig ingericht dat je binnen een farmaceutische context op individueel niveau werkt aan deze vaardigheden. De rode draad door het jaar is een aantal opdrachten waarin je stapsgewijs werkt aan de leerdoelen op het gebied van de vaardigheden. Ook de reflectie op jouw ontwikkeling van deze vaardigheden zal een belangrijke plaats innemen. Om aan het einde van het vak zowel de kwaliteit van het werk als de ontwikkeling daarin te kunnen evalueren en beoordelen zal er in de opleiding gewerkt worden met een vaardighedenportfolio. De vaardigheden worden geïntegreerd in de vakken, zoals nu ook al in de master het geval is. De academische vaardigheden die in de cursus aan bod komen, worden beschreven aan de hand van de volgende aandachtsgebieden: schriftelijke, mondelinge communicatie, informatievaardigheden en professioneel gedrag.

6. Tot wanneer kunnen de vaardigheden herkanst worden?

Tot het studiejaar 2017-2018 kunnen bijna alle skills nog herkanst worden. Daarna zal worden overgegaan op de nieuwe manier van vaardigheden toetsen. In onderstaande tabel is weergegeven tot wanneer een bepaalde skill herkanst kan worden.

Tabel 3. Aanbod en toetsing van vaardigheden behorende bij de bachelor ‘oude stijl’.

6B: Aanbod en toetsing van vaardigheden behorende bij de bachelor ‘oude stijl’. Cursus Aangeboden t/m studiejaar
R-101 Diagnostische rekentoets 2016-2017
R-104 Schriftelijke rekentoets 2016-2017
R-200 Schriftelijke rekentoets 2017-2018
R-202 Farmaceutische rekentoets 2017-2018
R-208 Farmaceutische rekentoets 2017-2018
R-301 Farmacokinetische rekentoets 2018-2019
 
I-208 Beoordeling labjournaal 2017-2018
 
M-100 Presentatie, niveau 1 2016-2017
M-200 Presentatie, niveau 2 2017-2018
M-201 Interview met patiënt (niveau 1) 2016-2017
M-203 Samenwerkingsgesprek 2017-2018
M-204 Informerend gesprek 2017-2018
M-301 Interview met patiënt (niveau 2) 2018-2019
 
S-103a Taaltoets 2016-2017
S-103b Wetenschappelijk taalgebruik 2016-2017
S-203 Wetenschappelijk abstract 2017-2018
S-301 Wetenschappelijk samenvatting 2018-2019
S-306 Advies kwaliteitsprocedure 2018-2019
 
L-202 Analyse standaard 2017-2018
 
B-101 Bereiden niveau 1 2016-2017

7. Is er in de nieuwe bachelor ook een keuzeruimte?

Er is meer keuzeruimte dan voorheen in de bachelor. In het eerste jaar zit in de derde periode een keuzeruimte waar studenten kunnen kiezen uit vier vakken. In totaal kun je 45 EC, in plaats van 30 EC zoals in het oude curriculum, halen via profileringsvakken. Dit zijn de paarse vakken in fig. 1.

8. Is er een mogelijkheid om interdisciplinaire keuzevakken te volgen?

Ja, er is juist meer ruimte voor dan in de huidige bachelor. Door de extra keuzeruimte is het goed mogelijk om ook een hele minor te volgen aan een andere faculteit.

9. Kan ik nog een deel van mijn studie in het buitenland volgen?

Ja, ook door de extra keuzeruimte is het makkelijker om een half jaar studeren in het buitenland te plannen. Wel moet dit natuurlijk goed uitgedacht worden door de vakken in de goede volgorde te gaan volgen.

10. In welke voertaal worden de cursussen aangeboden?

In principe worden alle vakken, net als nu, in het Nederlands gegeven. De meeste boeken zullen wel in het Engels zijn. Keuzevakken die je kan volgen zowel binnen als buiten de faculteit kunnen soms wel in het Engels zijn.

11. Zal er weer een honoursprogramma zijn in de bachelor?

Ja, er zal ook in de nieuwe bachelor een honoursprogramma zijn voor de studenten die wat extra uitdaging willen.

12. Zijn er specifieke ingangseisen voor de cursussen gegeven in de nieuwe bachelor?

Er zijn geen specifieke ingangseisen voor de Farmacie vakken. Zoals nu moet je wel alle niveau 1 vakken gehaald hebben voor je aan niveau 3 vakken mag beginnen. Met de rest van de vakken mag je schuiven. Voor keuzevakken buiten Farmacie is het wel mogelijk dat daar ingangseisen aan zitten.

13. Kan ik mijn oude boeken nog gebruiken?

Als je een vak niet haalt en je moet een vak van de nieuwe bachelor gaan volgen, dan kan het zo zijn dat je daar nieuwe boeken voor nodig.

 

Heb je meer vragen over het nieuwe curriculum? Stuur dan een mail naar assessor1@upsv.nl