Het Departement Farmaceutische Wetenschappen zou niet goed kunnen functioneren zonder haar commissies en raden.
Hieronder vind je meer informatie over elk van de Departementale Commissies. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben voor een van de commissies, of interesse hebben in het deel uit maken van een commissie, laat het weten door een e-mail te sturen naar onder vermelde emailadressen!

Studentbestuurslid

Manon den Uil is het studentbestuurslid dit jaar. Om haar te contacteren kan je mailen naar science.sl.pharm@uu.nl.

Het hoogste orgaan binnen het Departement Farmaceutische Wetenschappen komt eens per veertien dagen bijeen. Op hun agenda staan uiteraard onderwijs- en onderzoekgerelateerde zaken, maar ook de financiën en personeelszaken. Het bestuursteam bestaat uit diverse personeelsleden en één studentbestuurslid. Schroom niet om het studentbestuurslid vragen te stellen of problemen voor te leggen!

Meer informatie over het bestuursteam vind je hier.

Inzittenden:

Personen Functie
Dhr. prof. dr. M.L. Bouvy Hoofd departement Farmaceutische Wetenschappen
Mw. prof. dr. R. Masereeuw Wetenschappelijk directeur UIPS
Dhr. dr. R.J. Kok Onderwijsdirecteur
Mw. prof. dr. A.K. Mantel-Teeuwisse Directeur School of Pharmacy
Dr. E.E. Moret Managing director UIPS
Mw. C. Cozijnsen Personeelsadviseur
Mw. E.C.H.M. Pörteners Controller
Mw. J.J.A.M. Elbertse Bestuurssecretaresse
Mw. drs. S.M. Hendrix Bestuurssecretaresse
Manon den Uil Studentbestuurslid

De Faculteitsraad (FR) is het medezeggenschapsorgaan op faculteitniveau en bestaat uit vertegenwoordigers van alle zes de departementen binnen de faculteit Bètawetenschappen. Personeelsbeleid, huisvestiging en onderwijszaken zijn een paar belangrijke punten die door de faculteitsraad met het faculteitsbestuur wordt besproken. Naast zes studenten en zes personeelsleden, die ieder hun eigen departement vertegenwoordigen, zijn ook nog een algemeen studentlid en een personeelslid vanuit het faculteitsbureau in de faculteitsraad vertegenwoordigd. Deze worden allemaal gekozen door de studenten en personeelsleden zelf. De verkiezing van de studentleden vindt in mei plaats.

Meer informatie over de Faculteitsraad vind je hier.

Inzittenden:

Departement Personeelslid Studentlid
Farmaceutische Wetenschappen Johan Rozenbrand Emma Holler
Biologie Suzan Ruijtenberg Ids Jaarsma
Scheikunde Bert Janssen Renate Baarslag
Natuurkunde Gerhard Blab (voorzitter FR) Saban Caliskan
Wiskunde Stephen Snelders Caspar Bruijning
Informatica Iris Ren vacant
Faculteitsbureau Henrita van Zanten Jasmijn den Hollander (vice-voorzitter FR)
De opleidingsadviescommissie (OAC) Farmacie is een adviesorgaan dat de kwaliteit van het onderwijs binnen de bacheloropleidingen Farmacie en CPS waarborgt en verbetert. De OAC Farmacie adviseert gevraagd en ongevraagd de onderwijsdirecteur en cursuscoördinatoren, evalueert de cursussen door onder andere het gebruik van de Caracal-enquête en geeft suggesties bij het jaarlijks opstellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De commissie bestaat uit vier docentleden en vier studentleden en dat garandeert een goede betrokkenheid van studenten bij de interne kwaliteitszorg. Tijdens de OAC Farmacie vergaderingen wordt de organisatie en inhoud van de cursussen besproken en hoe de cursussen worden ontvangen door studenten én docenten.
De Opleidingscommissie (OC) Farmacie is een van de belangrijkste adviescommissies voor masterstudenten van de studie Farmacie. De OC zorgt voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs binnen de master Farmacie door cursusevaluaties te reviewen. Daarnaast geven ze gevraagd en ongevraagd advies aan het departementsbestuur over het onderwijs (net zoals de OAC) en naast hun evaluerende rol hebben ze ook een controlerende rol. Net zoals de OAC is de OC ook betrokken bij het opstellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De OC bestaat uit docentleden en masterstudentleden.
Bij opmerkingen of vragen over je onderwijs (ook tijdens de cursus) kan je een e-mail sturen naar: oac.pharm@uu.nl. Heb je een opmerking of vraag en weet je niet waar je met je vraag terecht kan? Stuur dan een e-mail naar de studievereniging U.P. via: onderwijs@upsv.nl. Zij zullen je vraag dan neerleggen bij de juiste persoon.

Inzittenden OAC:

Docentleden Studentleden
Mw. drs. T.C. Koehler (voorzitter) Stefani Oosterveld
Mw. dr. J.P. van der Zijden Elise Smulders
Dhr. dr. PA.J. Henricks Kinza Tabbassum
Mw. dr. J. Scheerens Hugo Versteeg
Mw. S.D. Wiercx

Inzittenden OC:

Docentleden Studentleden
Mw. drs. T.C. Koehler (voorzitter) Havva Sahin
Dhr. E.M.W. van de Garde Maryse Boesveld
Dhr. dr. T. Stroink Anouk van Kan

De departementsadviescommissie (DAC) is een medezeggenschapsorgaan binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen. De DAC vergadert regelmatig met het departementsbestuur over alles wat er speelt binnen het departement en heeft daarbij een adviserende en controlerende rol. De DAC bestaat dit jaar uit vijf docentleden en vier studenten. De docentleden komen uit de vier disciplinegroepen binnen farmacie. De voorzitter en vicevoorzitter van de DAC zitten ook in de faculteitsraad. Heb je een vraag of opmerking aan de DAC, mail dan naar science.odc.pharm@uu.nl.

Inzittenden:

Docentleden Studentleden
Dhr. dr. J. Rozenbrand (voorzitter) Emma Holler (vice-voorzitter)
Dhr. dr. E.M. Redout Eline Tielen
Dhr. dr. ir. J.A.W. Kruijtzer Iris de Jong
Dhr. dr. F.A.M. Redegeld / Mw. dr. M.J. Janssen Nefise Çelebi
Dhr. dr. ir. B. van Breukelen

Het onderwijsmanagementteam (OWMT) bepaalt de inhoud en de vorm van het onderwijs binnen de opleidingen en zorgt voor de onderlinge afstemming. Het team onderhoudt contacten met de afdeling OSZ en met verwante opleidingen in de Undergraduate School en de School of Life Sciences van de Bètafaculteit. Het OWMT bestaat uit de onderwijsmanager, de onderwijsdirecteuren van het departement Farmaceutische Wetenschappen, een studentbestuurslid, en een student. secretariële ondersteuning wordt verzorgd door het onderwijsinstituut.

Inzittenden:

Personen Functie
Dhr. prof. dr. R.J. Kok onderwijsdirecteur
Mw. prof. dr. A.K. Mantel-Teeuwisse directeur School of Pharmacy
Mw. dr. L. Groenink programmacoördinator College of Pharmaceutical Sciences
Mw. dr. M. Slijper programmacoördinator Drug Innovation
Mw. M.J.A. Thijssen onderwijsmanager
Mw. F.F.C.M. Taylor-Rotteveel secretariaat
Mw. M.M. Vermeesch secretariaat
Mw. M. den Uil studentbestuurslid
Mw. I. H. M. Timmermans studentlid

Het onderwijsmanagementteam (OWMT) bepaalt de inhoud en de vorm van het onderwijs binnen de opleidingen en zorgt voor de onderlinge afstemming. Het team onderhoudt contacten met de afdeling OSZ en met verwante opleidingen in de Undergraduate School en de School of Life Sciences van de Bètafaculteit. Het OWMT bestaat uit de onderwijsmanager, de onderwijsdirecteuren van het departement Farmaceutische Wetenschappen, een studentbestuurslid, en een student. secretariële ondersteuning wordt verzorgd door het onderwijsinstituut.

Inzittenden:

Personen Functie
Dhr. prof. dr. R.J. Kok onderwijsdirecteur
Mw. prof. dr. A.K. Mantel-Teeuwisse directeur School of Pharmacy
Mw. dr. L. Groenink programmacoördinator College of Pharmaceutical Sciences
Mw. dr. M. Slijper programmacoördinator Drug Innovation
Mw. M.J.A. Thijssen onderwijsmanager
Mw. F.F.C.M. Taylor-Rotteveel secretariaat
Mw. M.M. Vermeesch secretariaat
Mw. M. den Uil studentbestuurslid
Mw. I. H. M. Timmermans studentlid

UPPER (Utrecht Pharmacy Panel for Education and Research) is een kenniscentrum voor farmaceutisch praktijkonderzoek en -stage, en onderdeel van het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. UPPER vormt een netwerk van wetenschappers, praktiserende apothekers en patiënten, waarin kennisuitwisseling tussen partijen centraal staat. Zo wil UPPER wetenschappelijke kennis toegankelijk maken.

Wat kan UPPER voor jou betekenen?
Bij UPPER kun je terecht voor je onderzoeksproject, bachelorwerkstuk, keuzestage of keuzevak op het gebied van farmaceutische praktijkonderzoek. Het UPPER ontvangt vaak vragen van zowel apotheken als patiëntenorganisaties. Het zijn onderzoeken waarbij de wetenschappelijke kennis en ervaring worden toegepast op een maatschappelijk relevant vraagstuk.
In de masterfase van de studie coördineert UPPER de verplichte praktijkstages in de openbare en de ziekenhuisapotheek.
Meer weten? Kijk op http://UPPER.science.uu.nl.

De examencommissie houdt toezicht op de examenregelingen en diploma-uitreikingen. Zo bepaalt zij wanneer tentamens nagekeken moeten zijn of wanneer je een vrijstelling voor een bepaald onderdeel kunt krijgen. En heb je een vak niet binnen de reguliere reglementen gehaald, maar zijn er persoonlijke omstandigheden die pleiten voor een extra vervangende toets? Kaart het dan aan bij de examencommissie!

Voor contact kun je opnemen met examencommissie@pharm.uu.nl.

Inzittenden bachelor:

Personeelsleden Functie
Mw. dr. A.H. van Houwelingen voorzitter
Dhr. dr. R.W. Sparidans vicevoorzitter
Dhr. dr. Ir. D.T.S. Rijkers
Dhr. dr. C.F. van Nostrum
Mw. drs. M.J.A. Thijssen ambtelijk secretaris

Inzittenden master:

Personeelsleden Functie
Dhr. prof. dr. A. de Boer voorzitter
Mw. drs. I.M.M. Gorissen
Dhr. dr. E.E. Moret
Mw. dr. B.M.A. van Wieren-de Wijer
Mw. dr. A. Floor-Schreudering extern lid
Mw. dr. A.H. van Oyen ambtelijk secretaris
Mw. J.M. (Jolanda) van den Dries, MSc studieadviseur, adviserend lid

De Universiteit Utrecht stelt eisen aan iedereen die een taak binnen het onderwijs vervult. Deze eisen zijn vertaald naar een universitair kwalificatiesysteem. de faculteit Bètawetenschappen, waar het departement Farmaceutische Wetenschappen onder valt, heeft deze eisen omgezet in een facultaire regeling waarin de procedure en vereisten voor de basiskwalificatie onderwijs (BKO) en seniorkwalificatie onderwijs (SKO) worden aangegeven. Elke docent werkzaam bij Farmacie is verplicht om een BKO te behalen. Hiervoor moet een docent een opleidingsplan schrijven en houdt deze een portfolio van de gemaakt ontwikkelingen bij.

De BKO/SKO-commissie beoordeelt opleidingsplannen en onderwijsportfolio’s van de docenten Farmaceutische Wetenschappen. De Commissie adviseert het hoofd van het departement over toekennen van kwalificaties en neemt daarnaast ook initiatieven voor het bevorderen van deskundigheid van docenten.

Inzittenden:

Personeelsleden Functie
Mw. dr. ir. I. Meijerman voorzitter
Mw. drs. E. Koster
Dhr. dr. G. Folkerts
Mw. dr. B.M. Verdel
Mw. dr. ir. T. Vermonden
Dhr. dr. ir. B. van Breukelen
Mw. dr. A.H. van Houwelingen
Mw. A. Freriksen Extern lid
Mw. M.M. Vermeesch Contact persoon