Het Departement Farmaceutische Wetenschappen zou niet goed kunnen functioneren zonder haar commissies en raden.
Hieronder vind je meer informatie over elk van de Departementale Commissies.

Studentbestuurslid

Jolanda Zanen is het student bestuurslid dit jaar. Om haar te contacteren mail naar science.sl.pharm@uu.nl.

Het bestuursteam

Het hoogste orgaan binnen het Departement Farmaceutische Wetenschappen komt eens per veertien dagen bijeen. Op hun agenda staan uiteraard onderwijs- en onderzoekgerelateerde zaken, maar ook de financiën en personeelszaken. Het bestuursteam bestaat uit diverse personeelsleden en één studentbestuurslid. Schroom niet om het studentbestuurslid vragen te stellen of problemen voor te leggen!

Personen Functie
prof. dr. ir. W.E. Hennink Hoofd departement Farmaceutische Wetenschappen
prof. dr. A.J.R. Heck Wetenschappelijk directeur UIPS
Dr. R.J. Kok Onderwijsdirecteur
Mw. dr. A.K. Mantel Directeur School of Pharmacy
Dr. E.E. Moret Managing director UIPS
Mw. Drs. S.M. Hendrix Bestuurssecretaris
Mw. ir. E.M.N. Bos Controller
Mw. M.H.L. Van der Sterren Personeelsadviseur
Jolanda Zanen Student
Mw. drs. C.H.M. Hens Secretaresse

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

De faculteitsraad

De faculteitsraad (FR) is het medezeggenschapsorgaan op faculteitniveau en bestaat uit vertegenwoordigers van alle zes de departementen binnen de faculteit Bètawetenschappen. Personeelsbeleid, huisvestiging en onderwijszaken zijn een paar belangrijke punten die door de faculteitsraad met het faculteitsbestuur wordt besproken. Naast zes studenten en zes personeelsleden, die ieder hun eigen departement vertegenwoordigen, zijn ook nog een algemeen studentlid en een personeelslid vanuit het faculteitsbureau in de faculteitsraad vertegenwoordigd. Deze worden allemaal gekozen door de studenten en personeelsleden zelf. De verkiezing van de studentleden vindt in mei plaats.

Huidige samenstelling:

Departement Personeelslid Studentlid
Farmaceutische Wetenschappen Herre Talsma Joanneke Overbeek
Biologie Mike Boxem Leonie Kooloos
Scheikunde Kees van Walree Angela Melcherts
Natuurkunde Gerhard Blab Stijn van Aartsen
Wiskunde Michiel Doorman Eva van Ammers
Informatica Nina Rosa Rogier Simons
Faculteitsbureau Pieter van Dorp van Vliet Eline Giraud

OAC

De opleidingsadviescommissie (OAC) heeft binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen een belangrijke evaluerende en controlerende taak. Haar werkzaamheden zijn onder andere:

  • adviseren over de onderwijs- en examenregeling (OER);
  • adviseren over het opleidingsprogramma;
  • beoordelen van de uitvoering van het onderwijs, kwaliteitsbewaking van de opleiding;
  • gevraagd en ongevraagd adviseren aan het departementsbestuur.

In de OAC zijn zes docenten en zes studenten vertegenwoordigd:

Personeelsleden Studentleden
Dr. F.M. (Frits) Flesch, voorzitter Lisa Liang (vicevoorzitter)
Mw. dr. R.A. (Renske) van Gestel Laura Graus
Dr. P.A.J. (Paul) Henricks Gieta Ramuzi
Mw. dr. J. (Judith) Scheerens Tambinh Bui

DAC

De departementsadviescommissie (DAC) is een medezeggenschapsorgaan binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen. De DAC vergadert regelmatig met het departementsbestuur over alles wat er speelt binnen het departement en heeft daarbij een adviserende en controlerende rol. De DAC bestaat uit zes personeelsleden en zes studenten. De personeelsleden komen uit de vier disciplinegroepen binnen farmacie. De voorzitter en vicevoorzitter van de DAC zitten ook in de faculteitsraad. Heb je een vraag of opmerking aan de DAC, mail dan naar science.odc.pharm@uu.nl.


De samenstelling van 2017-2018 is als volgt:

Personeelsleden Studentleden
Dhr. dr. H. Talsma(Voorzitter) Joanneke Overbeek (Vice-voorzitter)
Dhr. dr. J. Rozenbrand Chantal Kats
Dhr. M.J. van Steenbergen Hinke Siebinga
Dhr. dr. F.A.M. Redegeld Livia Wilod Versprille
Dhr. dr. ir. J.A.W. Kruijtzer Andraniek Evadgian
Mw. dr. E.S. Koster Nanette Becht

UPPER

UPPER (Utrecht Pharmacy Panel for Education and Research) is een kenniscentrum voor farmaceutisch praktijkonderzoek en -stage, en onderdeel van het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. UPPER vormt een netwerk van wetenschappers, praktiserende apothekers en patiënten, waarin kennisuitwisseling tussen partijen centraal staat. Zo wil UPPER wetenschappelijke kennis toegankelijk maken.

Wat kan UPPER voor jou betekenen?
Bij UPPER kun je terecht voor je onderzoeksproject, bachelorwerkstuk, keuzestage of keuzevak op het gebied van farmaceutische praktijkonderzoek. Het UPPER ontvangt vaak vragen van zowel apotheken als patiëntenorganisaties. Het zijn onderzoeken waarbij de wetenschappelijke kennis en ervaring worden toegepast op een maatschappelijk relevant vraagstuk.
In de masterfase van de studie coördineert UPPER de verplichte praktijkstages in de openbare en de ziekenhuisapotheek.
Meer weten? Kijk op http://UPPER.science.uu.nl.

De examencommissie

De examencommissie houdt toezicht op de examenregelingen en diploma-uitreikingen. Zo bepaalt zij wanneer tentamens nagekeken moeten zijn of wanneer je een vrijstelling voor een bepaald onderdeel kunt krijgen. En heb je een vak niet binnen de reguliere reglementen gehaald, maar zijn er persoonlijke omstandigheden die pleiten voor een extra vervangende toets? Kaart het dan aan bij de examencommissie!

Voor contact kun je opnemen met examencommissie@pharm.uu.nl .

De samenstelling is als volgt:

Bachelor

Personeelsleden Functie
Dr. A.H. van Houwelingen voorzitter
Dr. R.W. Sparidans vice-voorzitter
Dr. Ir. D.T.S. Rijkers
Dr. C. Oussoren
Dr. H. van Heuven-Nolsen ambtelijk secretaris

Master

Personeelsleden Functie
Prof. dr. O.H.  Klungel  voorzitter
Mw. Drs. I. Gorissen
Dhr. dr. E.E. Moret
Mw. dr. B.M.A. van Wieren-de Wijer
Dhr. dr. H. Buurma extern lid
Dr. H. van Heuven-Nolsen ambtelijk secretaris
Drs. B (Brenda) van Vuurden studieadviseur

Onderwijsmanagementteam

Het onderwijsmanagementteam (OW-MT) bepaalt de inhoud en de vorm van het onderwijs binnende opleidingen en zorgt voor de onderlinge afstemming. Het team onderhoudt contacten met de afdeling OSZ en met verwante opleidingen in de Undergraduate School en de School of Life Sciences van de Bètafaculteit. Het OW-MT bestaat uit de onderwijsmanager, de onderwijsdirecteuren van het departement Farmaceutische Wetenschappen, een studentbestuurslid, en een student. secretariële ondersteuning wordt verzorgd door het onderwijsinstituut.

Inzittenden

Personen Functie
Dhr. dr. R.J. Kok onderwijsdirecteur
Mw. dr. A.K. Mantel directeur School of Pharmacy
Mw. dr. L. Groenink programmacoördinator College of Pharmaceutical Sciences
Mw. dr. M. Slijper programmacoördinator master Drug Innovation
Mw. Jolanda Zanen studentbestuurslid
Mw. Marit Hooijman studentlid

BKO/SKO-commissie

De Universiteit Utrecht stelt eisen aan iedereen die een taak binnen het onderwijs vervult. Deze eisen zijn vertaald naar een universitair kwalificatiesysteem. de faculteit Bètawetenschappen, waar het departement Farmaceutische Wetenschappen onder valt, heeft deze eisen omgezet in een facultaire regeling waarin de procedure en vereisten voor de basiskwalificatie onderwijs (BKO) en seniorkwalificatie onderwijs (SKO) worden aangegeven. Elke docent werkzaam bij Farmacie is verplicht om een BKO te behalen. Hiervoor moet een docent een opleidingsplan schrijven en houdt deze een portfolio van de gemaakt ontwikkelingen bij.

De BKO/SKO-commissie beoordeelt opleidingsplannen en onderwijsportfolio’s van de docenten Farmaceutische Wetenschappen. De Commissie adviseert het hoofd van het departement over toekennen van kwalificaties en neemt daarnaast ook initiatieven voor het bevorderen van deskundigheid van docenten.

Mw. dr. ir. I. Meijerman (voorzitter)
Dhr. dr. G. Folkerts
Mw. dr. B.M. Verdel
Dhr. drs. G. van den Brink
Mw. drs. E. Koster
Mw. dr. A.H. van Houwelingen
Mw. M.M. Vermeesch