Het Departement Farmaceutische Wetenschappen zou niet goed kunnen functioneren zonder haar commissies en raden.
Hieronder vind je meer informatie over elk van de Departementale Commissies.

Studentbestuurslid

Eline Albers is het student bestuurslid dit jaar. Om haar te contacteren mail naar science.sl.pharm@uu.nl.

Het bestuursteam

Het hoogste orgaan binnen het Departement Farmaceutische Wetenschappen komt eens per veertien dagen bijeen. Op hun agenda staan uiteraard onderwijs- en onderzoekgerelateerde zaken, maar ook de financiën en personeelszaken. Het bestuursteam bestaat uit diverse personeelsleden en één studentbestuurslid. Schroom niet om het studentbestuurslid vragen te stellen of problemen voor te leggen!

Personen Functie
prof. dr. ir. W.E. Hennink Hoofd departement Farmaceutische Wetenschappen
prof. dr. A.J.R. Heck Wetenschappelijk directeur UIPS
Dr. G.M.H. Engels Onderwijsdirecteur & directeur Undergraduate School of Pharmacy
Mw. dr. A.K. Mantel Directeur School of Pharmacy
Dr. E.E. Moret Managing director UIPS
Mw. Drs. S.M. Hendrix Bestuurssecretaris
Mw. ir. E.M.N. Bos Controller
Mw. M.H.L. Van der Sterren Personeelsadviseur
Eline Albers Student
Mw. drs. C.H.M. Hens Secretaresse

Samenstelling bestuursteam:

Hoofd departement Farmaceutische Wetenschappen – prof. dr. ir. W.E. Hennink
Wetenschappelijk directeur UIPS – prof. dr. A.J.R.
Onderwijsdirecteur & directeur Undergraduate School of Pharmacy- Dr. G.M.H. Engels
Directeur School of Pharmacy – Mw. dr. A.K. Mantel
Managing director UIPS – Dr. E.E. Moret
Bestuurssecretaris – Mw. Drs. S.M. Hendrix
Controller – Mw. ir. E.M.N. Bos
Personeelsadviseur – Mw. M.H.L. Van der Sterren
Student – Eline Albers
Secretaresse – Mw. drs. C.H.M. Hens

De faculteitsraad

De faculteitsraad (FR) is het medezeggenschapsorgaan op faculteitniveau en bestaat uit vertegenwoordigers van alle zes de departementen binnen de faculteit Bètawetenschappen. Personeelsbeleid, huisvestiging en onderwijszaken zijn een paar belangrijke punten die door de faculteitsraad met het faculteitsbestuur wordt besproken. Naast zes studenten en zes personeelsleden, die ieder hun eigen departement vertegenwoordigen, zijn ook nog een algemeen studentlid en een personeelslid vanuit het faculteitsbureau in de faculteitsraad vertegenwoordigd. Deze worden allemaal gekozen door de studenten en personeelsleden zelf. De verkiezing van de studentleden vindt in mei plaats.

Huidige samenstelling:

Departement Personeelslid Studentlid
Farmaceutische Wetenschappen Herre Talsma Chantal Kats
Biologie Mike Boxem Maarten van Elst
Scheikunde Kees van Walree Fréderique Broers
Natuur- & Sterrenkunde Joost van Zee Hessel Jagers
Wiskunde Lisanne Walma Corwin van Schendel
Informatica Christof van Nimwegen Thomas Kok
Faculteitsbureau Petra van den Beemt – Rasch Manish Jhinkoe-Rai

OAC

De opleidingsadviescommissie (OAC) heeft binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen een belangrijke evaluerende en controlerende taak. Haar werkzaamheden zijn onder andere:

  • adviseren over de onderwijs- en examenregeling (OER);
  • adviseren over het opleidingsprogramma;
  • beoordelen van de uitvoering van het onderwijs, kwaliteitsbewaking van de opleiding;
  • gevraagd en ongevraagd adviseren aan het departementsbestuur.

In de OAC zijn zes docenten en zes studenten vertegenwoordigd:

Personeelsleden Studentleden
Dr. F.M. (Frits) Flesch, voorzitter Judith Verdonk
Mw. dr. R.A. (Renske) van Gestel Aljosja Karpenko
Dr. T. (Thom) Stroink Angela de Ruyter
Mw. ir. M.J. (Majanne) Wolters Eline Giraud
Dr. P.A.J. (Paul) Henricks Eline Middelburg
Mw. dr. J. (Judith) Scheerens Andraniek Evadgian
Mw. dr. B.M. (Marianne) Verdel, adviserend lid

ODC

De onderdeelscommissie (ODC) is een medezeggenschapsorgaan binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen. De ODC vergadert regelmatig met het departementsbestuur over alles wat er speelt binnen het departement en heeft daarbij een adviserende en controlerende rol. De ODC bestaat uit zeven personeelsleden en vier studenten. De personeelsleden komen uit de vier disciplinegroepen binnen farmacie. De voorzitter en vicevoorzitter van de ODC zitten ook in de faculteitsraad. Heb je een vraag of opmerking aan de ODC, mail dan naar science.odc.pharm@uu.nl.


De samenstelling van 2016-2017 is als volgt:

Personeelsleden Studentleden
Dhr. dr. H. Talsma (Voorzitter) Chantal Kats (Vice-voorzitter)
Dhr. M.J. van Steenbergen Hinke Siebinga
Dhr. dr. F.A.M. Redegeld Emma Bernsen
Dhr. dr. ir. J.A.W. Kruijtzer Renier de Neer
Mw. drs. N.A. Winters Livia de Lot
Dhr. dr. J. Rozenbrand Samira Chaim

OPLO

Het onderwijsprogrammaleidersoverleg (OPLO) is een adviesorgaan voor het managementteam onderwijs. Ze vergaderen over het programma, de inhoud en de kwaliteit van de opleiding farmacie. Zo worden relevante beleidsstukken zoals zelfstudierapport in het kader van de ondewijsvisitaties, de onderwijs- en examenregeling (OER), de opleidingsstatuten van de bachelor- en masteropleiding, de trainingspakketen van docenten en evaluaties van onderwijsonderdelen besproken.

 

In het OPLO zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

Personeelsleden Studentleden
Prof. dr. A. de Boer Eline Albers (studentbestuurslid)
Drs. G. Van den Brink George Jacob
Prof. dr. H. Vromans Emma Bernsen
Mw. dr. C. Oussoren
Prof. dr. G. Folkerts
Prof. G.M.H. Engels
Prof. dr. R.J. Pieters
Dr. F.M. Flesch

De vergaderingen van het OPLO worden bijgewoond door:

  • Dr. A.S. Koster, onderwijsdirecteur bachelor Farmacie, voorzitter OPLO
  • Dr. T. Schalekamp, directeur School of Pharmacy
  • Mw. dr. D. van Heuven-Nolsen, beleidsmedewerker
  • Mw. dr. M. Slijper, programmacoördinator Drug Innovation
  • Mw. dr. Ir. I. Meijerman, programmacoordinator CPS
  • Mw. dr. B.M. Verdel, onderwijs manager

UPPER

UPPER (Utrecht Pharmacy Panel for Education and Research) is een kenniscentrum voor farmaceutisch praktijkonderzoek en -stage, en onderdeel van het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. UPPER vormt een netwerk van wetenschappers, praktiserende apothekers en patiënten, waarin kennisuitwisseling tussen partijen centraal staat. Zo wil UPPER wetenschappelijke kennis toegankelijk maken.

Wat kan UPPER voor jou betekenen?
Bij UPPER kun je terecht voor je onderzoeksproject, bachelorwerkstuk, keuzestage of keuzevak op het gebied van farmaceutische praktijkonderzoek. Het UPPER ontvangt vaak vragen van zowel apotheken als patiëntenorganisaties. Het zijn onderzoeken waarbij de wetenschappelijke kennis en ervaring worden toegepast op een maatschappelijk relevant vraagstuk.
In de masterfase van de studie coördineert UPPER de verplichte praktijkstages in de openbare en de ziekenhuisapotheek.
Meer weten? Kijk op http://UPPER.science.uu.nl.

De examencommissie

De examencommissie houdt toezicht op de examenregelingen en diploma-uitreikingen. Zo bepaalt zij wanneer tentamens nagekeken moeten zijn of wanneer je een vrijstelling voor een bepaald onderdeel kunt krijgen. En heb je een vak niet binnen de reguliere reglementen gehaald, maar zijn er persoonlijke omstandigheden die pleiten voor een extra vervangende toets? Kaart het dan aan bij de examencommissie!

Voor contact kun je opnemen met examencommissie@pharm.uu.nl .

De samenstelling is als volgt:

Bachelor

Personeelsleden Functie
Dr. A.H. van Houwelingen voorzitter
Dr. R.W. Sparidans secretaris
Dr. C. Oussoren
Dr. Ir. D.T.S. Rijkers
Dr. H. van Heuven-Nolsen ambtelijk secretaris

Master

Personeelsleden Functie
Prof. dr. O.H.  Klungel  voorzitter
Mw. dr. A.T.G. Blom
Dhr. dr. E.E. Moret
Mw. dr. B.M.A. van Wieren-de Wijer
Dhr. dr. Henk Buurma extern lid
Dr. H. van Heuven-Nolsen ambtelijk secretaris
Drs. B (Brenda) van Vuurden  studieadviseur

Onderwijsmanagementteam

Het onderwijsmanagementteam (OW-MT) bepaalt de inhoud en de vorm van het onderwijs binnende opleidingen en zorgt voor de onderlinge afstemming. Het team onderhoudt contacten met de afdeling OSZ en met verwante opleidingen in de Undergraduate School en de School of Life Sciences van de Bètafaculteit. Het OW-MT bestaat uit de onderwijsmanager, de onderwijsdirecteuren van het departement Farmaceutische Wetenschappen, een studentbestuurslid, en een student. secretariële ondersteuning wordt verzorgd door het onderwijsinstituut.

Inzittenden

Personen Functie
Dhr. dr. G.M.H. Engels onderwijsdirecteur en directeur Undergraduate School of Pharmacy
Mw. dr. A.K. Mantel directeur School of Pharmacy
Mw. dr. ir. I. Meijerman programmacoördinator College of Pharmaceutical Sciences
Mw. dr. M. Slijper programmacoördinator master Drug Innovation
Mw. Eline Albers studentbestuurslid
Mw. Marit Hooijman studentlid

BKO/SKO-commissie

De Universiteit Utrecht stelt eisen aan iedereen die een taak binnen het onderwijs vervult. Deze eisen zijn vertaald naar een universitair kwalificatiesysteem. de faculteit Bètawetenschappen, waar het departement Farmaceutische Wetenschappen onder valt, heeft deze eisen omgezet in een facultaire regeling waarin de procedure en vereisten voor de basiskwalificatie onderwijs (BKO) en seniorkwalificatie onderwijs (SKO) worden aangegeven. Elke docent werkzaam bij Farmacie is verplicht om een BKO te behalen. Hiervoor moet een docent een opleidingsplan schrijven en houdt deze een portfolio van de gemaakt ontwikkelingen bij.

De BKO/SKO-commissie beoordeelt opleidingsplannen en onderwijsportfolio’s van de docenten Farmaceutische Wetenschappen. De Commissie adviseert het hoofd van het departement over toekennen van kwalificaties en neemt daarnaast ook initiatieven voor het bevorderen van deskundigheid van docenten.

Mw. dr. ir. I. Meijerman (voorzitter)
Dhr. dr. G.M.H. Engels
Mw. dr. B.M. Verdel
Dhr. drs. G. van den Brink
Mw. drs. J.B.M. Rutgers
Mw. dr. A.H. van Houwelingen